Studie zlepšení mikroklimatu v místní části Lužkovice
Sdružení za zdravé Lužkovice se několik let snažilo zamezit umístění výroby používající nebezpečné chemické látky. Pro zdravotní rizika je výrobna neslučitelná s blízkostí obytné zóny.
Po neúspěchu jsme se obrátili na Magistrát města Zlína s požadavkem zmírnění negativních vlivů výroby na ovzduší Lužkovic. Výsledkem je "Studie zlepšení klimatu v místní části Lužkovice", kterou zde předkládáme. Zpracovala ji projekční kancelář Arvita P spol. s r.o., paní Ing. Hedviky Psotové.

Naše sdružení pozvalo autorku na výroční členskou schůzi SZZL dne 8.10.2010 do hospůdky "Sportklub" na fotbalovém hřišti. Přítomní občané tak měli možnost informací přímo od nejpovolanější osoby. Autorka Ing. Psotová se ve studii věnuje rozptýlení škodlivin v ovzduší v okolí bývalé farmy. Poté seznámila občany se závěry studie. Taktéž nás seznámila s možnostmi vlastníků pozemků pro čerpání dotací na výsadbu vzrostlé zeleně při uskutečnění studie v biocentru. Poukázala na praktické zkušenosti z čerpání dotací a jakou částku je možno reálně získat.

Ing. Jánský z odboru životního prostředí Magistrátu města Zlína přednesl zákonný pohled na uvedenou problematiku, co je dovoleno v biocentru pro majitele pozemků a jakou roli může hrát město Zlín při čerpání dotací.

Za zajímavé a poučné informace zde oběma děkujeme.

Ing. Evžen Babík

Studii najdete na následujícím odkazu ve formátu "pdf".

Studie zlepšení mikroklimatu v Lužkovicích
Zveřejněno 19.11.2010 v 07:30.