Zápis z Výroční členské schůze SZZL ze dne 8.10. 2010
Vážení členové našeho sdružení a občané Lužkovic, do rubriky "SZZL" byl přidán zápis z poslední Výroční členské schůze za rok 2009 - konané od 18. hodin v pátek 8.10.2010 v hospůdce " Sportklub " na fotbalovém hřišti v Lužkovicích.
Výroční členská schůze Sdružení za zdravé Lužkovice

Výroční členská schůze Sdružení za zdravé Lužkovice

8.10.2010

( 18 hod. pohostinství na hřišti v Lužkovicích )

 

1. Zahájení

Přivítání – zástupci MMZ Ing. Jánský, Ing. arch. Psotová, zastupitel za (ODS) Ing. Zámorský zástupci Sdružení za spokojenou Klečůvku, zástupci místních spolků: fotbalisti, hasiči, důchodci, členové a hosté.

Omluvení neúčasti: senátorka za (ČSSD) PaedDr. Gajdůšková, zástupci Sdružení za zdravé Příluky.

 

Minuta ticha – vzpomínka na zemřelé spoluobčany.

 

Poděkování za podporu a aktivitu v minulém období.

 

Schválení programu:

1. Zahájení a schválení programu VČS

2. Volba orgánů členské schůze

3. Zpráva předsednictva a kontrolního výboru SZZL o činnosti za rok 2009:
• biocentrum u farmy
• náves
• kulturní a společenská činnost, Lužkovický zpravodaj, internet www.luzkovice.cz
4. Zpráva o hospodaření za rok 2009

5. Návrh usnesení VČS
6. Diskuse
7. Přijetí usnesení VČS
8. Závěr
9. Pohoštění

 

2. Volba orgánů členské schůze

Volba mandátové komise ve složení – Ing. arch. Havlíček, pí Nováková, Kopec.

 

Konstatování, že VČS je usnášeníschopná, neboť se jí účastní více jak 20% členů.

 

3. Zpráva předsednictva o činnosti za rok 2009:

-          biocentrum - Ing. Jánský, Ing. arch. Psotová

-          studie návsi – Ing. arch. Havlíček

-          kulturní a společenská činnost -  Ing. Babík, Mgr. Štauderová, Mgr. Kalenda, Knap

(Dětský den, Vodění medvěda, Betlémské Světlo, Junák, …).

 

4. Zpráva o hospodaření za rok 2009            

 - předseda kontrolní komise pan Černý - zpráva pokladny a výběr členských příspěvků

 - schválení hospodaření za rok 2009 členskou schůzí.

 

3. Návrh usnesení VČS

 

4. Diskuse:

proslov zastupitele Ing. Zámorského - volby

Vodička - situace ve SDH Lužkovice

zástupce Sdružení za spokojenou Klečůvku Rafaja - povodně na jaře, volby

Mgr. Štauderová – politické uskupení za Morální očistu radnice

Bc. Marek Paták - volby

Forgač – volby, spolupráce mezi spolky

Zdeněk Polepil – sečení trávy

Kopec – kritická situace ve SDH Lužkovice

 

5. Přijetí usnesení Výroční členské schůze Sdružení za zdravé Lužkovice konané dne 8.10.2010 v Lužkovicích na fotbalovém hřišti:

 

VČS bere na vědomí:

Zprávu o biocentru u farmy, o studii návsi, o protipovodňových opatřeních v Lužkovicích.

Zprávu o kulturní a společenské činnosti, o Lužkovickém zpravodaji a internetových stránkách.

 

VČS schvaluje:

Zprávu o hospodaření za uplynulé období.

 

VČS ukládá - předsednictvu SZZL:

Prosadit výstavbu multifunkčního kulturního domu v Lužkovicích.

Prosadit realizaci studie návsi v Lužkovicích.

Prosadit zachování SDH v Lužkovicích.

Docílit změnu organizace města.

Zprůhlednit financování města.

Prosadit investiční akce, které zvýší bezpečnost a kulturu bydlení a dále kulturní a spolkový život.

Vytvořit podmínky pro řádný společenský a spolkový život.

Pokračovat v organizování společenského života: mládež, Junák, senioři, sportovci, …

Zabránit stavbám neslučitelných s bydlením ( firma Reflex Zlín, velkosklad potravin v průmyslové zóně, kapacitní komunikace ).

Členům - napomáhat plnění VČS přijatých úkolů SZZL.

 

 

6. Závěr.

 

Poděkování aktivistům, všem přítomným a pěkný podzimní víkend.

      

 

 

 

 Ing. Evžen Babík v.r.                                            Mgr. Jan Kalenda v.r.

 předseda představenstva                                  místopředseda představenstva

 

 

Zveřejněno 09.11.2010 v 15:27.