Návrh priorit pro rozvoj Lužkovic na rok 2010
SZZL obdrželo dne 9.1.2010 prostřednictvím elektronické pošty dotaz od tajemníka Kanceláře místní části Lužkovice pana Františka Alberta - viz text níže:
Pane předsedo,

i pro rok 2010 byla místní části Lužkovice přidělena finanční částka ( předpokládám, že ve stejné výši jako pro rok 2009 730 tis. Kč) na opravu a údržbu obecního majetku. Čerpání je stanoveno danými pravidly. Do 20.1.2010 musí KMČ předat na OKP MMZ plán čerpání těchto finančních prostředků k dalšímu projednání a odsouhlasení Radou města. Pokud máte nějaký návrh (mimo již dříve řešených požadavků - náves, kanalizace, víceúčelový dům) a chcete ho řešit v rámci těchto přidělených fin. prostředků, tak mi Vaše návrhy zašlete do 15.1.2010 e-mailem do kanceláře místní části a já tyto návrhy a požadavky předložím k projednání do jednání KMČ.

Kancelář místní části Lužkovice - F. Albert

Na základě výše uvedeného dotazu SZZL odeslalo prostřednictvím elektronické pošty panu tajemníkovi následující návrhy:

SDRUŽENÍ ZA ZDRAVÉ LUŽKOVICE

SDRUŽENÍ ZA ZDRAVÉ LUŽKOVICE

Registrováno MV ČR dne 23.10.2002      VS/1-1/51 530/02-R        Zdravé obce, zdravé mezilidské vztahy.

Lužkovice 233, 763 11 Zlín              577 901 217    577 902 047           www.luzkovice.cz

 

Magistrát města Zlína

Kancelář místní části Lužkovice

František Albert

tajemník                                                                                              Lužkovice,  12.1.2010

 

Věc : Rozvoj Lužkovic

 

Obdrželi jsme od vás dotaz na čerpání finančních prostředků na obecní majetek v roce 2010.

 

Výbor Sdružení za zdravé Lužkovice zaujal následující postoj:

 

Návrhy našeho sdružení na rok 2010:

  1. zajistit opravy komunikací v obci, které jsou v dezolátním stavu,
  2. zjistit podmínky, za kterých by byl možný pronájem bývalé hospody U Ptáčků za účelem zřízení místa pro kulturní a společenský život v Lužkovicích,
  3. zajistit vybudování dětského hřiště v lokalitě Zádědina,
  4. zajistit v prostoru točny trolejbusů na návsi vybudování nástupního místa a zastřešení,
  5. zajistit vybudování monitorovacích míst za účelem sledování kvality životního prostředí občanů Lužkovic.

 

Žádost o vysvětlení:

  1. vzhledem k tomu, že občané se zajímají o koncepci návsi, žádáme o informace a účast při tvorbě zadání pro řešení návsi a o oslovení občanů k veřejné diskuzi,
  2. Lužkovice mají platný územní plán, který definuje rozvoj obce v oblasti bydlení. Očekáváme ve stejné míře tomu odpovídající rozvoj občanské vybavenosti a navazujících inženýrských sítí a komunikací. Jaká občanská vybavenost bude v tomto roce nově vytvořena, a jak bude, nad rámec běžné údržby, zlepšen stav podmiňujících infrastruktur, zejména kanalizace?

 

Sdělení o našich návrzích v loňském roce:

 

  1. Žádáme o sdělení, v jakém stadiu realizace se nacházejí naše předložené návrhy z roku 2009.

 

 

Děkujeme a žádáme o písemné vyrozumění.

 

S úctou a přáním pěkného dne

 

 

 

           Ing. Evžen Babík, předseda představenstva                                                 

           Mgr. Jan Kalenda, místopředseda představenstva

 

 

Schválil výbor Sdružení za zdravé Lužkovice, dne 12.1.2010.

 


Pokud SZZL obdrží písemnou odpověď na náš dopis z Kanceláře místní části Lužkovice, rádi ji zveřejníme.

Ing. Evžen Babík
předseda SZZL
Zveřejněno 24.01.2010 v 18:32.