Výzva zastupitelům k projednávání Konceptu ÚP města Zlína
Vážení občané Lužkovic, v úterý 16.6. 2009 mělo být zastupiteli města Zlína na mimořádném zasedání projednáno "Schválení pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu města Zlína".
Koncept územního plánu byl zpracován a projednáván již dříve ve dvou variantách A a B. Veřejné projednávání konceptu proběhlo v aule UTB již na podzim ve dnech 23. a 24. 10. 2008. Stanoviska, námitky a připomínky občanů města a také veškerých dotčených subjektů bylo pak možné ve smyslu Stavebního zákona č. 183 / 2006 Sb. podávat písemně do 15 dnů. Ze zákona se "k později uplatněným připomínkám nepřihlíží". SZZL, spolu s dalšími mnoha občanskými sdruženími, koncept ÚP také připomínkovalo. Text naší námitky je v plném znění uveřejněn na následujícím odkazu:

Námitka ke Konceptu Územního plánu města Zlína

Protože vypořádávání námitek, kterých prý bylo kolem 365 - viz článek ÚZEMNÍ PLÁN: Čeká se i na vaši připomínku a pod které se podepsalo více jak 4 500 občanů města, se oproti původním slibům pořizovatele ÚP protahuje, snažíme se průběžně aktuální stav sledovat.

Podle Stavebního zákona by měl být koncept připomínkován, připomínky vyhodnoceny, a zastupitelé by měli na základě tohoto vyhodnocení určit zadání pro Návrh územního plánu. Návrh územního plánu se pak vypracuje jako výsledek zadání zastupitelů a kompromisu možného v daném území již bez variant, opět je veřejně projednáván, připomínkován, podle připomínek dopracován a zastupiteli schválen. Jde vlastně o potvrzení, že bylo dodrženo zadání a politický souhlas s hlavním dokumentem, kterým může být na mnoho let určen vývoj města. Teprve poté se stává územní plán závazným podkladem - vlastně nejdůležitějším "zákonem" pro město - podle kterého je možné na jeho území z hlediska stavebního cokoliv určovat. Za soulad schváleného územního plánu a stavební činnosti je pak odpovědný po odborné stránce Stavební úřad.

Zastupitelům, o kterých jsme si mysleli, že jsou schopni se odpovědně zabývat budoucností našeho města, a tedy mají velmi pečlivě připraveno zadání pro dokončení Návrhu územního plánu, jsme předali stručné shrnutí našich námitek ke konceptu územního plánu. Tato výzva měla být jen připomenutím na poslední chvíli, aby náhodou nezůstalo něco důležitého při zadávání nejdůležitějšího "zákona" města opomenuto. Naše výzva byla předána všem přítomným a také byla Evženem Babíkem na zasedání veřejně přečtena. Dle průběhu jednání však nebyla tím hlavním důvodem, proč byl bod "Schválení pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu města Zlína" z jednání stažen a odložen na kdovíkdy. Z územního plánu, nebo spíše z jeho neexistence ve Zlíně se postupně stává politické téma a rok před komunálními volbami je asi pochopitelné, že pro politické strany bude mnohem důležitější přetahovat se o územní plán, o němž zastupitelé ani pořádně nevědí, k čemu by měl být a co v něm je, než se jeho urychleným dokončením postarat odpovědně o budoucnost občanů. Průběh zasedání je také popsán v článku "Územní plán je u ledu, strany se přou o Svit"

Územní plán je u ledu, strany se přou o Svit

Text Výzvy, která byla v dobré víře velmi naivně předána zastupitelům ve snaze upamatovat je k odpovědnosti občanům, naleznete v plném znění zde:

Výzva zastupitelům k projednávání Konceptu Územního plánu města Zlína

Včerejšímu mimořádnému jednání ZMZ byli přítomni i další zástupci OS, mimo jiné i představitelé Sdružení za zdravé Příluky (SZZP). Komentář jednoho z nich najdete na následujícím odkazu:

Postřehy ze zasedání ZMZ dne 16.6. 2009

Ing. Evžen Babík
předseda SZZL
Zveřejněno 17.06.2009 v 17:55.