Kde plní žák ZŠ svou povinnou školní docházku? Rozhodují rodiče.
Vážení občané Lužkovic, na naši elektronickou adresu přišla žádost ze ZŠ Želechovice nad Dřevnicí o oznámení následující informace...
Kdo rozhoduje o výběru školy? Podle školského zákona zákonný zástupce. Ten si podle svého uvážení zvolí pro své dítě školu. To je zakotveno v §36 odst.5 Školského zákona.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

To znamená, že o tom, na kterou školu bude žák docházet, rozhodne zákonný zástupce žáka!

S pozdravem

Mgr. Michal Cholek
ZŠ Zlín – Želechovice
4. května 336, příspěvková organizace
zszelechovice@zszelechovice.cz
Zveřejněno 05.06.2009 v 11:02.