Zápis z jednání občanských sdružení s představiteli Zlínského kraje
Vážení občané místní části Lužkovice, dne 2.4. 2009 se uskutečnilo v budově Krajského úřadu ve Zlíně pracovní jednání ve věci: "Projednání současného stavu přípravy staveb napojení města Zlína na rychlostní komunikaci R49 a propojení R49 se silnicí I/49."
Jednání se mezi jinými vysokými úředníky ZK zúčastnili i statutární náměstek hejtmana ZK Ing. Libor Lukáš a náměstek hejtmana ZK Ing. Jaroslav Drozd. Z pozvaných iniciativ a sdružení byli přítomni zástupci Sdružení pro ekologii Kostelec, Občanského sdružení Kostelec, Sdružení za zdravé Lužkovice, Občanského sdružení Nivy, Občanského sdružení Životní prostředí a Sdružení za zdravé Příluky. Též byli přítomní zástupci MMZ, Ředitelství silnic a dálnic ČR závod Brno a Ředitelství silnic a dálnic ČR závod Zlín.

Záznam z jednání je uveden níže:

Pracovní jednání zahájil náměstek hejtmana Ing. Jaroslav Drozd, přivítal přítomné zástupce občanských sdružení, ŘSD ČR, města Zlína a Zlínského kraje a seznámil účastníky s programem dnešního jednání. Úvodem připomněl historii, současný stav přípravy rychlostní silnice R49 od zahájené stavby 4901 Hulín-Fryšták, přes její severní napojení na krajské město Zlín (stavba 4902.1), po východní napojení u Lípy (stavba 4902.2).

Dále připomněl stav přípravy staveb propojení R49-I/49 (stavba 4902.1, přeložka silnice II/490, „obchvat" Zálešné), především sporných bodů posuzování vlivu na životní prostředí EIA: od spojení procesu EIA, synergického vlivu „pravobřežní" komunikace, přes zamezení tranzitní dopravě vjezdu do města a urychlení přípravy stavby Fryšták - Lípa, až po dopracování zoologických a botanických průzkumů, hlukové a emisní zátěže. Závěrem prezentace zmínil výhody a nevýhody řešení dvoupruhových a čtyřpruhových komunikací a jejich dopravně-inženýrská omezení, podmínky bezpečnosti provozu, urbanistické a sociální souvislosti. Závěrem úvodního bloku jednání byla promítnuta vizualizace stavby 4902.1 zpracovaná pro investora ŘSD ČR Správa Zlín (k dispozici u pí. Evy Vrbové tel. 577008453). Následně Ing. Drozd požádal přítomné o vyjádření a otevřel diskuzi.

Diskuzi zahájila zástupkyně OS „Životní prostředí" paní Alena Michalíková k otázce mandátu Ing. Juliny a Ing. Kováře na jednání: „Občanské sdružení Životní prostředí jmenované k jednání nezplnomocnilo". Dále uvedla, že OS neobdrželo záznam z jednání 15.8.2008. Závěrem doplnila: „z uvedeno důvodu se naše občanské sdružení nebude vyjadřovat, s tím, že naše sdružení se nevzdá práv, které zaručují zákony ČR" (plné znění je uvedeno v příloze č.1).

V reakci statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš uvedl, že zákony musíme ctít všichni, ale bez diskuze a vyslechnutí názorů jednotlivých účastníků je velmi těžké dojít k smysluplnému výsledku. Připomněl kontinuitu jednání 15.8.2009 a dopravní koncept obsažený v ZÚR, který akceptoval výsledky tohoto setkání. Upozornil na skutečnost, že již toto jednání vyloučilo jakékoliv hledání jiného trasování R49 a zdůraznil funkci pracovní skupiny v oblasti pochopení názorů na technická řešení propojení R49-I/49.

Za OS Nivy vysvětlil pan Karel Topič, že pravděpodobně došlo k nepochopení a OS na minulém jednání částečně souhlasila s trasou R49 Hulín - Fryšták - Lípa, ale v dopise náměstka ministra Hodače je to prezentováno jako souhlas se všemi trasami. Upozornil, že záznam z minulého jednání OS neobdrželo a požádal, aby záznam z dnešního jednání byl předán všem OS k vyjádření a připomínkování. Na tomto postupu se účastníci shodli.

Ing. Petr Hradecký připomněl dohodu v závěru jednání 15. 8. 2008, že zápis bude odeslán na kontaktní adresu Sdružení pro ekologii Kostelec, které bylo lídrem a iniciátorem minulého setkání, a pokud došlo k nedorozumění, Zlínský kraj s omluvou deklaruje, že nebylo záměrem neinformovat.

Dohodu o rozeslání záznamu potvrzuje i dopis OS Kostelec ze dne 29. 9. 2008 kde v úvodu: „občanská sdružení, která se zúčastnila pracovního jednání dne 15.8.2008 ... projednala zaslaný záznam a výsledky tohoto jednání... ..." (plné znění je uvedeno v příloze č.2).

Pan Jiří Beránek z OS Kostelec znovu otevřel otázku trasování přivaděče v oblasti mezi „malým a velkým Kostelcem" a snahu o jeho odsun za Fryštackou nádrž. V odpovědi Ing. Miklová vysvětlila, že varianty byly projednávány s veřejností a budou vždy kompromisem v území. Ing. Blažek doplnil, že v minulosti jednou z variant byl také průchod kolem Rackové. Ing. Kulička doplnil, že jiné varianty nepřipouštěl ne jenom Zákon o lesích, ale také špatná geologická a technická průchodnost oblasti. Zároveň osvětlil stav posouzení jednotlivých Dokumentací EIA celého záměru přivaděče Zlín. Paní Purdjaková doplnila, že stabilizace trasy R4901 Územním rozhodnutím proběhla v roce 2004 a dnes čekáme, jestli budeme řešit provizorní napojení R49 na silnici II/490 nebo plynule navážeme stavbou 4902.1 přivaděč Zlín.

Ing. arch. Ivan Havlíček otevřel otázky nejasnosti stavu přípravy územně plánovací dokumentace a koncepce dopravy v okolí Zlína, odložení vydání změny č. 88 ÚP města Zlína k „pravobřežní" komunikaci a zmínil vyjádření zástupců města Zlína k možnostem územního plánu v Lužkovicích ve smyslu, že Zlínský kraj dal do tohoto území stavební uzávěru. Dále upozornil na možnou hrozbu nárůstu intenzity dopravy ve východní části města v případě realizace propojení R49 a I/49 spojené s nedokončením rychlostní silnice R49 z Fryštáku do Lípy v případě nedostatku financí na její realizaci. Závěrem vyjádřil požadavek nepustit kapacitu R49 u Fryštáku do obytné zóny východní části Zlína.

V reakci Ing. Drozd deklaroval konzistentnost postoje Zlínského kraje a kontinuální snahu představitelů samosprávy bez ohledu na politickou příslušnost na řešení financování dopravní infrastruktury. Zároveň připomněl výhody dohody s občanskými sdruženími, včetně odblokování pokračování přípravy s cílem urychleného dokončení R4902.2 do Lípy.

Ing. Miklová doplnila, že je schválená Politika územního rozvoje (2006) schválené Vládou ČR (dále jen PÚR) a dnes se přepracovává dle nového stavebního zákona. Všechny koncepční záměry byly několikrát veřejně projednávány při tvorbě a schvalování Zásad územního rozvoje. ZÚR po projednání přehodnotily východní část navrženého dopravního koridoru a stanovily pro toto území pouze územní rezervu pro další prověření možností řešení obchvatu východní části Zlína v oblasti místních částí Příluky, Lužkovice, Klečůvka územním plánem města Zlína. Je tedy otevřený prostor pro dopracování možných řešení odlehčení dopravního zatížení centra Zlína především z hlediska prověření technické proveditelnosti a environmentální průchodnosti, které budou základním předpokladem pro dopracování ÚPD města Zlína a podkladem pro aktualizaci ZÚR Zlínského kraje.

Následně náměstek hejtmana Lukáš upozornil na složitosti silně urbanizovaného území, v němž se každý projekt dopravní infrastruktury vždy dostává do konfliktu s ochranou obyvatel a životního prostředí. Všichni máme zájem na pokračování stavby R4902 do Lípy, ale bez dohody v území máme jen omezené možnosti prosazení tohoto záměru.

Další diskuze se odvíjela v kontextu časové souslednosti přípravy a realizace úseku R49 Hulín - Fryšták - Lípa, přivaděče do Zlína a konceptu řešení cílové dopravy v centrální a východní části Zlína. Zároveň byly opakovaně diskutovány závěry z dnešního jednání a jejich formulace.

Svůj nesouhlas závěrem vyjádřilo ústy Ing. Milana Juliny OS Kostelec, které požaduje politický závazek Zlínského kraje k termínu realizace stavby do Lípy a nezavlečení tranzitu do Zlína. Dále doplnil požadavek technického řešení dvojpruhu místo navrhovaného čtyřpruhu. Zmínil i variantu přivaděče jako silnice I. třídy, jak je obsažen v Generelu dopravy.

Následně mu bylo vysvětleno, že tato varianta byla již přeschválena ZÚR v září 2008 a v současné době se zahajují práce na aktualizaci Dopravního generelu Zlínského kraje. V aktualizovaném Generelu dopravy tedy žádná silnice I. třídy Holešov - Fryšták - Zlín nebude. V koncepcích Zlínského kraje je a bude přivaděč jako přeložka silnice II.třídy - II/490, která má sloužit jenom pro zdrojovou a cílovou dopravu krajského města.

V reakci zazněl společný závazek Zlínského kraje, že brzká realizace stavby 4902.2 Fryšták - Lípa je společným zájmem veřejných představitelů a budeme společně usilovat o kontinuální stavebně inženýrskou přípravu projektu této stavby. Zároveň byli zástupci OS Kostelec ujištěni, že vedle plánované křižovatky se silnicí II/490 nad Fryštáckou přehradou budou na rychlostní silnici R49 v trase Hulín - Fryšták (stavba 4901), ještě další sjezdy v Třeběticích a Holešově, které v kombinaci s dokončení stavby rychlostní silnice R55 Hulín - Otrokovice převezmou a odvedou část cílové dopravy do krajského města.

Mgr. Jan Kalenda z OS Lužkovice vyslovil požadavek na definování statutu a pravomocí pracovní skupiny (komise) a Zlínský kraj se zavazuje dořešit tento statut na prvním zasedání pracovní komise včetně institucionalizace v orgánech Zlínského kraje.


Účastníci jednání se shodli na následujících závěrech:

1. Umístění dopravního koridoru rychlostní silnice R49 voblasti Zlínska, který je stabilizovaný schválenými Zásadami územního rozvoje včetně souvisejících souborů připravovaných staveb trasy Hulín - Fryšták - Lípa, je zúčastněnými stranami jednání akceptováno.

2. Občanská sdružení požadují a Zlínský kraj prostřednictvím svých přítomných zástupců deklaruje závazek, že budou společně usilovat jak o kontinuální stavebně inženýrskou přípravu projektu, tak i o současné uvedení do provozu předmětných staveb, a to jak úseku Hulín - Fryšták (R4901), přivaděče Fryšták - Zlín (R4902.1), tak i navazujícího úseku Fryšták - Lípa (R4902.2)

3. Zúčastněné Strany se dohodly na zřízení společné pracovní skupiny, která se bude průběžně zabývat technickými záležitostmi, souvisejícími spřípravou a realizací projektu (R49). Rovněž tak bude mít za cíl pravidelně komunikovat a informovat se o vzájemných postojích a návrzích.


Ve Zlíně dne 02. 04. 2009

Zapsal: Ing. Bc. Pavel Kavan, Ing. František Brachtl
Zveřejněno 29.04.2009 v 10:59.