Písemné vyjádření Technických služeb Zlín k úklidu sněhu v místní části Lužkovice
Vážení občané Lužkovic, Technické služby Zlín písemně zareagovaly na náš článek s názvem " Úklid komunikací vlastními silami, http://www.luzkovice.cz/clanek.php?id=569", který byl zveřejněn 4.3. 2009 na našem webu. Níže se můžete seznámit s jejich písemným vyjádřením...

From: Štefek Jiří
Sent: Thursday, March 12, 2009 4:27 PM
To: Kostelník František
Subject: Lůžkovice

Vyjádření k článku pana E.Babíka, zveřejněném na http://luzkovice.cz/clanek.php?id=569 

Společnost Technické služby Zlín s.r.o. zajišťuje zimní údržbu komunikací na základě Operačního plánu zimní údržby ( dále jen OPZU). Tento dokument přesně definuje časové limity zahájení prací pro zmírńování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací. Část komunikací místní části Lůžkovice, jejichž sjízdnost je předmětem kritického článku, je zahrnuta ve III. pořadí OPZU. Jedná se o tyto dotčené místní komunikace: Rovinka, Sádek, Bařinka, Zádědina, Zahrady. Pro upřesnění výkladu pojmu III.pořadí vkládáme přesnou citaci OPZU pro rok 2008-2009:      

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích jsou stanoveny pro I. pořadí důležitosti MK do 4 hodin, pro  II. pořadí důležitosti do 12 hodin a pro III. pořadí důležitosti  až po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin (§ 46 vyhl. č. 104/97 Sb.) a to od výjezdu posypových a jiných mechanizmů.

Z výše uvedeného vyplývá, že mechanizmy pro údržbu komunikací se na uvedené komunikace dostanou s časovou prodlevou, která v extrémním případě může činit až 48 hodin. Vzhledem k tomu, že uvedené komunikace leží na rovině, jsou při organizaci prací osádek zařazeny až na úplný závěr, neboť vždy je dávána přednost údržbě kopcovitých a nebezpečných úseků komunikací. Toto bohužel může budit dojem, že lokalita není udržována. Zimní údržbu místní části Lužkovice zajišťuje naše společnost jak vlastní technikou ( Silniční sypač s nástavbou 8 t inert-sůl-solanka a malý silniční sypač s nástavbou 2t inert-sůl-solanka ), tak subdodavatelsky. Vlastní mechanizmy jsou vybaveny sledovacím zařízením GPS. Výstupní data ve formě mapového podkladu jsou součástí této zprávy. Vzhledem k tomu, že v inkriminované části Lužkovic provádí prohrnutí komunikací subdodavatelská společnost, nejsme schopni doložit graficky průjezd údržbové techniky subdodavatele prací.  V průběhu zimního období leden-únor 2009 nebyla dispečery zimní údržby zaznamenána jediná stížnost na sjízdost nebo schůdnost v dané lokalitě. Odvoz komunálního odpadu i tříděného odpadu probíhal bez problémů a z vlastní zkušenosti víme, že svozová technika ( vozidla o celkové hmotnosti 30 tun) je dostatečným testerem stavu komunikací, neboť tyto vozidla mají obrovský problém s pohybem při špatné sjízdnosti komunikací. 

Dále je v článku oceněna údržba chodníku kolem Dřevnice. Rádi bychom si ocenění, které bylo věnováno Povodí Moravy připsali na vrub naší společnosti, neboť údržbu uvedeného chodníku provádí naše společnost. ( viz výpis GPS ). Všechny výše uvedené argumenty samozřejmě nelze brát jako neprůstřelné alibi. Jsme si vědomi rezerv a nedostatků, které v naší práci stále nacházíme. Důraz na  zkvalitňování naší práce je jednou z priorit společnosti. V důsledku tedy bereme tuto kritiku jako motivační, s návazností na rozbor stížností a jejich eliminaci v budoucích obdobích. Za případné způsobené problémy v zimním období se omlouváme.

 

Balajka Jiří 

dispečink TS Zlín            

 

 

Zveřejněno 18.03.2009 v 07:42.