Z historie Sportovního klubu Lužkovice – díl I.
Vážení příznivci naší kopané, na těchto stránkách a dále i v Lužkovickém zpravodaji bude na pokračování vycházet historie našeho klubu. Na základě digitálního zpracování Kroniky SK Lužkovice 1943-1952 a dalších materiálů se náročné práce ujal Jirka Ždanov. První díl historie je uveden níže...
Z historie SK Lužkovice

Z historie Sportovního klubu Lužkovice – díl I.

 

Vážení příznivci naší kopané, chtěli bychom Vás seznámit s historií našeho

Fotbalového klubu od jeho založení až po současnost. Pro následující články,

které budou vycházet jak na webu, tak i v Lužkovickém zpravodaji bylo použito

zápisů z dobových kronik.

 

Založení klubu

 

Dne 20.června 1943 se sešla mládež z Lužkovic u cukrárny v Želechovicích,

kde se usnesli vyzvat starší občany Lužkovic k založení klubu v Lužkovicích.

Pro tuto myšlenku se vyjádřili tito stoupenci sportu : Šimera Jan, Otépka St.,

Ševčík Mir., Malaník Petr a Josef, Polepil Vlad., Trunkát Evž., Bobál Mir. a

Jan, Pavela Alois, Machovský Mir., Dziedzic Jar. a pánové Ušela a Plaňka.

Většina z těchto iniciátorů byla zaregistrována u SK Želechovice.

U lužkovických příznivců sportu našli ihned pochopení, zvláště u p. Otépky

St. staršího a Ševčíka Aloise, kteří na 21. června 1943 svolali poradu v hospo-

dě „ U Ptáčků“ a po obsáhlé debatě bylo rozhodnuto o založení SK Lužkovice.

 

Byl ustanoven přípravný výbor v tomto složení :

·         Otépka Stanislav                           předseda

·         Ševčík Alois                                  I. místopředseda

·         Richter Matěj                                II. místopředseda

·         Šimera Jan                                    tajemník

·         Vyorálek Leopold                         pokladník

·         Albert František                            náčelník

·         Dziedzic Jaroslav                          správce

·         Polepil František                           matrikář

·         Kijonka Josef                                vzdělavatel

·         Kalenda Jan                                   I. revizor účtů

·         Janoušek Alois                              II. revizor účtů

 

V dalším týdnu pozvali členové výboru tajemníka „ Hameleho hanácké župy

fotbalové „ p. Peterače, který seznámil přítomné s podmínkami přijetí a zare-

gistrování SK Lužkovice. Upozornil na příliš krátkou dobu na vyřízení forma-

lit, aby byl SK přihlášen do soutěžního ročníku 1943-1944.

Díky euforii, která tu panovala a nadšení členů výboru SK byl fotbalový oddíl

přihlášen do „ Hameleho hanácké župy fotbalové „ již na podzim 1943.

Byl zařazen do II. třídy.

Tím teprve začaly starosti nově založeného klubu. Sousední SK Želechovice

odmítly zapůjčení hřiště a tak musel výbor tento ožehavý problém ihned řešit.

Byla svolána obecní rada v čele se starostou p. Slovákem Josefem a ta se roz-

hodla vyčlenit k tomuto účelu pozemek na „Ocasově“. Další části pozemků

věnovali sedláci p. Ševčík Alois a Bobál Bohumil.

Byla provedena finanční sbírka mezi občany na provoz oddílu. Základní kapi-

tál činil 8. 285,50 Kč.

Po vyměření hřiště geometrem byly postaveny branky a dřevěné šatny za od-

borného dohledu stolařského mistra pana Balajky.

Jelikož obecní, ani od soukromníků získané pozemky nebylo možno v původ-

ním stavu použít, bylo nutno tuto plochu upravit. Toto proběhlo za velkého

nadšení obyvatel Lužkovic. Největší podíl na úpravě hřiště však měli rolníci,

kteří zapůjčili koně a nářadí. Byli to : p. Ševčík Alois, Polepil František, Ušela

Josef, Richter Jan a Malaník Josef.

Vznikla pěkná travnatá plocha, na které se již brzy odehrají fotbalové zápasy.

Jak přátelské, tak později již mistrovské.

 

Zdroj: Kronika SK Lužkovice 1943-1952

Zpracoval: Jiří Ždanov

Materiály opatřil a digitálně zpracoval: Radek Knap

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 09.03.2009 v 12:38.