Členská schůze Sdružení za zdravé Lužkovice 23.11. 2003 - regulace Dřevnice
Regulace řeky Dřevnice...

Členská schůze Sdružení za zdravé Lužkovice 23.11.2003 ( 15 hod. dílna u Libora Jančíka )

Regulace řeky Dřevnice

Územní rozhodnutí pro regulaci řeky Dřevnice v katastru Lužkovice nabylo právní moci dne 16.5. 2003, návrh na stavební povolení podalo Povodí Moravy s.p. na odbor životního prostředí MMZ dne 25.6. 2003 a právní moci nabylo dne 26.9. 2003.

Při vyřizování těchto dokumentů vyvinulo SZL maximální úsilí. Jednalo se prakticky o týdenní návštěvy referentů příslušných odborů MMZ. Během těchto návštěv byli členové výboru v řadě případů mylně informováni. Po nabytí právní moci vznikla další komplikace na Povodí Moravy s.p., které nejevilo o dokumenty žádný zájem. Po překonání této bariéry aktivitou sdružení byl projekt zařazen na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) do širšího výběru akcí připadajících v úvahu pro realizaci: úzkým profilem jsou však finance, což je však v rozporu ze "Zápisu ze setkání zástupců RMZ a MMZ s občany příměstských částí Želechovice a Lužkovice konaného dne 22.1. 2003 ve vestibulu ZDŠ v Želechovicích n. Dřevnicí", kde prohlásil:
Ing. František Ondrůšek - Povodí Moravy, s.p.: - je zpracována dokumentace protipovodňových opatření na celý úsek toku Dřevnice. V r. 1998 byla dořešena teprve 1. etapa majetkoprávních otázek. Následně bylo nutné zpracovat i biologické hodnocení – tzn. požádat o výjimku Ministerstvo ŽP. Výjimka je dnes již udělena. - je třeba dořešit majetkoprávní vztahy (4 problematická jednání o vstoupení na pozemky - nutná vstřícnost občanů !!!) - žádost o zahájení územního řízení byla předána na Magistrát města Zlína tento týden. - následně musí být zpracována prováděcí dokumentace, předána žádost na stavební povolení Akce prezentuje cca 30 mil. Kč (převážně jde o dotace - finanční zdroje jsou zajištěny) a měla by být zahájena v letošním roce (asi do pololetí by mělo být vydáno stavební povolení), v r. 2004 dokončena.

Znovu se však vrátím k informacích o financích, které jsme získali od Povodí Moravy s.p. - existují dvě verze.

1.)
Podle ing. Křivy (ing. Hvožďa byl v té době nemocen) se zúčastnilo Povodí Moravy s.p. - Uh. Hradiště jednání v Brně za účasti MŽP. Tato stavba byla zařazena do akcí roku 2004 a Povodí Moravy s.p. dostalo úkol vypsat výběrové řízení. Ing. Křiva slíbil na základě tel. rozhovoru, že výběrové řízení, bude vyhlášeno do konce roku 2003. Pak běží lhůta výběru firmy a přidělení financí.

2.)
Ing. Hvožďa nás informoval, že veškerou dokumentaci si vyžádalo MŽP a o vypsání výběrového řízení nebylo rozhodnuto. Tímto prakticky popřel předchozí informace.

Z našich informačních zdrojů bylo na regulaci na rok 2004 plánováno 3 mil. Kč, avšak na základě úsporných opatření byly tyto plánované finance stornovány. Na tuto nejasnou situaci výbor SZL reagoval tak, že požádal paní senátorku Dr. Alenu Gajdůškovou, aby využila svého vlivu a situaci prověřila, případně proces urychlila. Přislíbila prověřit potřebné informace, jak na MŽP, tak na ředitelství Povodí Moravy s.p. v Brně.

Závěr:
Po prakticky 6-letém úsilí se podařilo přes základní formální problémy, vyřídit schválení: územního plánu, územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Zbývá však už jenom jeden problém, a to jsou finance, což věříme, že za podpory všech občanů se tento problém vyřeší.

Výbor SZL
Zveřejněno 14.12.2003 v 16:33.