Prohlášení členů Unie pro vznik městských částí
Vážení občané Zlína, níže se můžete seznámit s důležitým prohlášením členů Unie pro vznik městských částí statutárního města Zlín.
P R O H L Á Š E N Í

P r o h l á š e n í  členů

Unie pro vznik městských částí statutárního města Zlín

přijaté dne 7. září 2008

 

My, níže uvedení, jsme členy Unie pro vznik městských částí statutárního města Zlín (dále jen „Unie“). Unie je občanským sdružením, které vzniklo registrací Ministerstva vnitra ČR dne 22.8.2008. Unie sdružuje občanská sdružení působící na území statutárního města Zlína, které společně prosazují hlavní cíl, kterým je vznik městských částí ve smyslu ust. § 4 odst. 2 a souvisejících ust. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a to v těch částech statutárního města Zlín, kde tato členská sdružení působí. Smyslem vzniku městských částí je větší zapojení obyvatel místních částí Zlína do rozhodování o jejich vlastních záležitostech, formou samosprávy, avšak při současném zachování a stabilizování celistvosti města Zlína.

 

Komise místních částí ve smyslu schváleném zastupitelstvem a Radou města Zlína z poloviny tohoto roku, jsou pouze poradními orgány Rady města Zlína. Těmto komisím však nejsou a dle zákona ani nemohou být svěřeny žádné výkonné pravomoci. Svěření pravomocí, při zachování celistvosti Zlína, je možné pouze statutem, kterým městské části vzniknou a tento je vydáván formou obecně závazné vyhlášky obce. Městskou část samostatně spravuje zastupitelstvo zvolené v řádných volbách stejně, jako je tomu v případě samostatné obce. Ze svého středu si zastupitelstvo volí starostu. Statut také určí spravedlivý podíl na rozpočtu statutárního města.

 

Důrazně se ohrazujeme proti zavádějícím tvrzením, že zřízení městských částí je drahé, neboť Unie podporuje vznik takových městských částí, které vykonávají pouze samostatnou působnost (tzn. nevznikají žádné další odbory, úřady či kanceláře). Takové městské části se samostatnou působnosti působí např. ve statutárním městě Opavě. Představitelé města Zlína prezentují pouze příměr ke vzniku městské části statutárního města Pardubice, která vykonává také přenesenou působnost státní správy, takže srovnává nesrovnatelné. I my souhlasíme s tím, že takový model je pro Zlín velmi drahý a proto nevhodný. Bližší informace o městských částech se můžete dozvědět na internetových stránkách nebo nástěnkách jednotlivých členů Unie.

 

Členové Unie trvají na tom, aby Rada města Zlína a zastupitelstvo do konce tohoto roku rozhodlo o vzniku městských částí na území statutárního města Zlína s přesně definovanými pravomocemi, funkcemi a vlastním rozpočtem. Méně závazná forma změny organizace města je pro dosažení cíle zlepšení fungování města nedostačující, a protože nedává záruku opravdové změny, je pro členy Unie nepřijatelná.

 

O vzniku městské části rozhoduje zastupitelstvo nebo občané v místním referendu, není-li vůle u zastupitelů. Není nutné, aby se celé město členilo na městské části. Ty mohou vzniknout i jen na části území, tam, kde o ně občané projeví zájem.

 

Účelem zřizování městských částí je lepší uspokojování a hájení místních zájmů a v důsledku větší zapojení občanů do správy věcí veřejných.

 

Členové Unie:

o       Občanské sdružení NIVY

o       Sdružení za zdravé Lužkovice – www.luzkovice.cz

o       Sdružení za zdravé Příluky – www.priluky.ic.cz

o       Sdružení za spokojenou Klečůvku – www.klecuvka.cz

o       Občanské sdružení Malenovice – www.osmalenovice.eu

o       Sdružení za zdravé životní prostředí - Vršava

Zveřejněno 15.09.2008 v 20:29.