Prohlášení SZZL pro tisk ve věci návrhu vymezení územní rezervy pro vedení silnice I. třídy – pravobřežní ve východní části města Zlína
Vážení občané Zlína, níže se můžete seznámit s důležitým prohlášením Sdružení za zdravé Lužkovice k problematice dopravy.
SDRUŽENÍ ZA ZDRAVÉ LUŽKOVICE

SDRUŽENÍ ZA ZDRAVÉ LUŽKOVICE

Registrováno MV ČR dne 23.10.2002   VS/1-1/51 530/02-R   Zdravé obce, zdravé mezilidské vztahy.

Lužkovice 233, 763 11 Zlín              577 901 217    577 902 047           www.luzkovice.cz

 

 

 

Prohlášení Sdružení za zdravé Lužkovice pro tisk ve věci návrhu vymezení územní rezervy pro vedení silnice I. třídy – pravobřežní ve východní části města Zlína

 

 

Sdružení za zdravé Lužkovice, které reprezentuje většinově občany Lužkovic, se připojuje k námitkám občanů Příluků, Zálešné, Niv a dalších místních částí města Zlína podaných k návrhu změny č. 88 územního plánu města Zlína, týkajících vedení silnice I. třídy – pravobřežní ve východní části města Zlína a jednoznačně tyto námitky podporuje.

Odsuzujeme  jako naprosto nepřijatelné  prohlášení náměstka pro dopravu  pana

Šenkýře na veřejném projednání změny Územního plánu č. 88 dne 6.8.2008, že dopravní rezerva prosazovaná ve východní části města je alternativou části rychlostní komunikace R49 v úseku Fryšták -  Zádveřice. 

 

Nesouhlasíme s vymezením územní rezervy plochy pro dopravu pro silnici I. třídy, která je navržena jako přímé pokračování čtyřpruhové komunikace s omezeným přístupem s mimoúrovňovým křížením,  směrem na východ od křižovatky Čepkov v trase Čepkov – Burešov - Boněcký rybník - hranice s k.ú. Želechovice.

 

Východní část města je dnes od třídy Dlouhá až po Příluky prakticky monofunkčně vymezena pro bydlení  a klidovou občanskou vybavenost např. nemocniční areál. Dopravní trasa je zde přípustná pouze pro místní obslužnost.

 

Tranzit mezi okolními obcemi na východ od města by v budoucnu měla  dle nadřazené celostátní i krajské koncepce převzít rychlostní komunikace R49 trasovaná od       Zádveřic přes Slušovice do Fryštáku.

 

Od volených zastupitelů města Zlína očekáváme prioritní zaměření se na prosazení urychleného zahájení budování druhé etapy rychlostní komunikace R49 z Fryštáku do Zádveřic.

 

 

V Lužkovicích, 11.8.2008

 

 

Za Sdružení za zdravé Lužkovice:

 

 

Ing. Evžen Babík, v.r.

předseda předsednictva

Mgr. Jan Kalenda, v.r.

místopředseda předsednictva

 

Zveřejněno 14.08.2008 v 18:57.