Tak vypadá komunikace s MMZ při žádosti o informace
Vážení občané Lužkovic, požádali jsme město Zlín o poskytnutí dokladů týkajících se nové varianty trasování cesty, která se dotýká také Lužkovic. Dosud jsme požadované dokumenty ani informace přes opakované urgence neobdrželi! Na přiložené korespondenci si sami můžete udělat názor na to, jak radnice komunikuje s našim sdružením.
Nejprve si na následujícím odkazu můžete prohlédnout posloupnosti dopisů ve kterých žádalo SZZL město o informace a odpověď MMZ. Vše je z důvodu přehlednosti naskenováno do jednoho dokumentu ve formátu pdf.

Žádosti SZZL na MMZ o informace - a odpověď od MMZ

Níže si můžete přečíst celý text opakované stížnosti, kterým SZZL znovu žádá o informace. Stížnost byla podána na MMZ dne 25.4. 2008.

Statutární město Zlín

Statutární město Zlín

Ing. Miroslav Šenkýř

Náměstek primátorky

náměstí Míru 12

761 40   Zlín

 

 

 

Zlín, 24. dubna 2008

 

 

Věc: Opakovaná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 

Pane inženýre,

 

s odkazem na Váš dopis ze dne 18.4.2008, v němž nám sdělujete stanovisko k naší stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace, podáváme tímto opakovanou stížnost v téže záležitosti.

 

Z Vaší odpovědi nevyplývá jediná konkrétní informace, natožpak aby byl přiložen  požadovaný materiál, resp. podklady, které jsme požadovali v naší písemné žádosti ze dne 26.3.2008 a ústní žádosti ze dne 27.3.2008. Požadované dokumenty mj. sloužily Radě města Zlína (dále jen „RMZ“) a Zastupitelstvu města Zlína (dále jen „ZMZ“) jako podklad pro rozhodnutí v záležitosti schválené mj. Usnesením č. 36/6R/2008 RMZ dne 17. března 2008 a Usnesením č. 12/11Z/2008 ZMZ dne 27. března 2008 ve věcí týkající se cituji „zapracování trasy pravobřežní komunikace I/69, jako přeložky komunikace I. třídy I/49, zpracované v rámci studie „Komplexní posouzení dopravních investic v oblasti Zlín“, dle přiložené dokumentace, jako závazného podkladu. Jak vyplývá ze samotné podstaty věci, jakož
i textu obou uváděných usnesení, je nepochybné, že dokumentace k této věci bezesporu byla
a právě o tuto a nejen ji, jsme žádali a opakovaně žádáme.

 

Zpracování studie „Komplexní posouzení dopravních investic v oblasti Zlín“ předcházely důvody pro její zpracování a samotné zadání takovéto studie, a to některým z kompetentních orgánů Statutárního města Zlína, mj. také z důvodů nákladnosti takové studie (z cenové kalkulace studie, byly na tuto studii zpracovanou firmou Mott MacDonald vynaloženy náklady ve výši 2 284 800,- Kč (cena vč. DPH)). Takže toto jsou dokumenty, o než jsme Vás žádali a opětovně žádáme. Podotýkám, že nám nejde až o samotný výsledek výběrového řízení, neboť Protokoly č. 1 a č. 2 z jednání komise pro výběrové řízení u zakázky malého rozsahu názvem „Zpracování komplexního posouzení dopravních investic v oblasti Zlín – hranice ČR/SR“ jsme od Vás již obdrželi, ale žádali jsme a opětovně žádáme o zadání pro zadání takovéto studie a doložení z iniciativy kterého orgánu Statutárního města Zlína se tak stalo. Písemně jsme o tyto informace žádali právě proto, že jste nám je opakovaně nebyl schopný předložit. Tím mohou vznikat pochybnosti o správnosti a legitimnosti takového zadání, které jak doufáme nám budou právě těmito dokumenty vyvráceny.

 

Máme-li však považovat předložené výpisy z usnesení z 6. jednání RMZ ze dne 17.3.2008 a z unesení z 11. zasedání ZMZ ze dne 27.3.2008, jako kompletní rozhodovací akty v záležitosti týkající dopravních investic, kterým mj. došlo k přehodnocení usnesení č. 36/2Z/2006 ZMZ přijatého dne 21. prosince 2006, pak tyto shledáváme přinejmenším problematickými a požadujeme vysvětlení. Uvedeným usnesení ZMZ z r. 2006 byla schválena změna územního plánu – městské části Lužkovice v intencích varianty B – „komunikace I. tř. – pravobřežní“, která však uvedenou studií firmy Mott MacDonald, byla přehodnocena. O tom, že tento materiál takovou informaci obsahuje víme z veřejně přístupné informace, a to ze zápisu z jednání se zástupci občanského sdružení Želechovice ve věci podané petice ke změně č. 88A ÚPN města Zlína, městská část Želechovice, ze dne 16.1.2008[1]. Z tohoto zápisu cituji: „Ing. Blažek, člen RMZ vysvětlil problematiku zpracování změny č. 88A ÚPN města Zlína – Želechovice v části dopravy. Dále seznámil zástupce občanského sdružení s novou dopravní studií, kterou zpracovává firma Mott MacDonald a kterou bude mít město k dispozici. Tato studie trasuje pravobřežní komunikaci mezi Želechovicemi a Lužkovicemi s tím, že stávající komunikace I/49 bude sloužit jako komunikace obslužná“. Jistě pochopíte, že studie samotná a vše co předcházelo jejímu zpracování, jsou informace, které nás musí zajímat, protože se dotýkají Lužkovic a jejich obyvatel. Předložení požadovaných informací, vč. předmětné studie, tedy opětovně urgujeme a trváme na tom, že nám musí být poskytnuty. Zcela bez pochyby nám jejich znalost rozšíří obzor.

 

V případě, že jste považoval naše podání za nesrozumitelné, či Vám nebylo zřejmé, jaká informace je požadována, mělo být postupováno dle ust. § 14 odst. 5, písm. b) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, což se v tomto případě nestalo. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že našemu požadavku formulovanému jako žádost o výpisy ze zasedání zastupitelstva a Rady města Zlína, které se týkají studie „Komplexní posouzení dopraveních investic v oblasti Zlína“, vč. podkladů, které sloužily zastupitelům pro rozhodování, je dostatečně srozumitelným požadavkem. Nevím, vskutku, jak lépe vystihnout náš požadavek, než používáním termínů stejných jako používá ZMZ i RMZ.

 

Uvítali bychom, abyste napříště nepoužíval bezobsažné odpovědi, navíc zaštítěné uváděným zájmem její „precizace“, o níž však v tomto případě nemůže být ani zmínka.

 

V zájmu urychlení vyřízení této záležitosti si požadované dokumenty vyzvedne zástupce SZL v pondělí, dne 28.4.08 ve Vašem sekretariátu.

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

Ing. Evžen Babík

Mgr. Jan Kalenda

předseda

místopředseda

 

Sdružení za zdravé Lužkovice

 

 

 

 

Na vědomí:

PhDr. Irena Ondrová, primátorka

 

Zveřejněno 26.04.2008 v 21:23.