Vystoupení zástupců SZZL na ZMZ dne 14.2. 2008
Po schválení výboru SZZL pověření členové výboru přednesli na pravidelném zasedání ZMZ dne 14.2. 2008 následující stanovisko, které si můžete přečíst níže.
Vážení zastupitelé

 

Vážená paní primátorko, vážená paní senátorko,vážení zastupitelé, vážení hosté.

Jmenuji se Evžen Babík a jsem předsedou výboru „Sdružení za zdravé Lužkovice“.

 

 

Dovolte, abychom Vás seznámili s jedním příběhem.

 

V zářijovém Magazínu města Zlína, kterým se město prezentuje, vyšel jako úvodník zajímavý  vizionářský článek. V jeho závěru je podstatná zmínka o „bratrovražedném boji“ mezi Lužkovicemi a Želechovicemi o trasu komunikace  I 49.

Tím je nastartován řízený konflikt  mezi těmito komunitami, říká se tomu také štábní hra.

V dalším kroku je občanům Želechovic na setkání zastupitelů s občany oznámeno, že přes jejich území cesta  nepovede. V té době jsme ještě nechápali, jak  je možné, že kompetentní zástupci města jednají proti usnesení zastupitelů, kteří jsou vrcholným orgánem města.  Příběh se odvíjí dál a v návrhu územního plánu je do záboru pro cestu plánovanou tunelem zabíráno stavební uzávěrou  území postačující na letiště.  Je nasazena nejdůležitější zbraň-emoce a v těsném kroku ve vazbě na oprávněnou reakci občanů  je riskována integrita města.

To jistě  signalizuje, že cíle hry jsou vysoké.

 

Štábní  hra,  ale neprobíhá jen v této nejviditelnější větvi. Důležitým problémem je územní plán Lužkovic, který musí být zablokován, aby vypršela jeho platnost a území bylo k dispozici pro organizátory této hry. Proto se zablokuje projednání návrhu územního plánu zpracovaného paní architektkou Bergmanovou , který je zpracovaný v souladu s usnesením  Vás zastupitelů. K zablokování je použit problém, který se Lužkovic celkem netýká a dále velmi věrohodný úkol města zpracovat celkový územní plán města Zlína. A opět stejný stereotyp v chování města -  město zpracuje zadání pro tento plán bez jakékoliv spolupráce občanů -  nu což, zákon to umožňuje.

 

Hra musí být věrohodná a je nutno vytvořit potřebné informace pro změnu platného rozhodnutí zastupitelstva ,  které je nutno nejdříve zpochybnit. V současné době bez jakéhokoliv argumentu jej politicky zpochybnila i paní primátorka.  Souběžně jsou vytvořeny tzv. tajné varianty trasy komunikace, které budou předány firmě, tvořící varianty oficiální. Aby hra fungovala musí být vybrání i nezainteresovaní, kteří budou znát dílčí části informací a to je úzké místo této části hry. Potom již jde jen o peníze daňových poplatníků, ale ty se musí získat bez ohledu na předcházející náklady i finanční situaci města.  Teď již nic nebrání  najít vhodnou firmu a „obecně prospěšnou  změnu“ realizovat formou nového usnesení.

 

V povědomí toho, že se něco ne zrovna seriozního děje, navštívili jsme ať již oficiálně nebo neoficiálně  několik významných činitelů města.  Jejich snaha s námi jednat byla velmi pozitivní  (u zainteresovaných je to součástí scénáře),  až na jednu výjimku jsme se k zásadním otázkám nedobrali. Dílem proto, že funkcionáři města zřejmě nejsou systémově informováni a dílem proto, že zúčastnění  nám měli snahu interpretovat informace ve prospěch svých cílů i za cenu nerespektování zákona.

 

 Závěr:

Vážení zastupitelé a občané města, řada z nás je účastníky této hry. Jaké jsou skutečné  cíle organizátorů této hry se jen domníváme.  To znamená, že ani nevíme jaké důsledky bude mít  na nás a samozřejmě i na město. V žádném případě, ale  není jejím cílem optimalizovat důsledky  zprůchodnění dopravy na východ města. Cílem je vést přes naše území otevřenou naddimenzovanou, pokud možno nákladnou cestu, aby se rozšířil počet vlivných hráčů.  Tato cesta ovlivní nepříznivě celé údolí.  A tomuto záměru říkáme jednoznačně ne.

 

I když to samozřejmě není v naší kompetenci dovolujeme si formulovat i obecný závěr.

Ukazuje se, že centralizace moci nese mimo výhody značně mnoho nevýhod a odporuje filosofii dohody, zejména blokuje aktivitu občanů i kontrolu moci a  umožňuje chování podobné výše popsaného typu.  V relaci s našim názorem je i sílící tendence desintegrace města.

 Navrhujeme změnit stávající organizaci města na relativně obtížnější, ale ověřenou organizaci  malých radnic. Změnu organizace navrhujeme realizovat  nejpozději od 1.1.2009 v částech města, které k tomuto termínu splní základní podmínku případně podmínky vyplývající ze zákona.To znamená připravit podmínky pro tuto změnu v potřebném předstihu.  Tímto návrhem  vyjadřujeme svůj  pozitivní postoj k zachování integrity města.

Současně se změnou organizace je nutno změnit filosofii našeho města ze stávající filosofie silný vítězí nad slabším, „většina likviduje menšinu“ na filosofii dohody a kooperace.

 

Aby byly rozptýleny oprávněné obavy občanů i členů našeho sdružení žádáme o :

 

1.      omluvu města  za bezdůvodné  napadení Lužkovic ve stejné tiskovině

2.      písemné zdůvodnění, proč bylo porušeno usnesení zastupitelstva

3.      písemnou garanci schválení územního plánu Lužkovic do 3.čtvrtletí 2008. (zhledem k tomu, že nejsou formální důvody a návrh územního plánu je v souladu s platným usnesením zastupitelstva okamžitě zahájit projednávání návrhu územního plánu) 

4.       zveřejnění zadání pro studii  řešení  dopravní situace východně od Zlína

5.      zveřejnění všech  tzv. tajných variant řešení této dopraví situace a prověření technických dat zadání pod kontrolou obyvatel

6.      seznámení  Sdružení za zdravé Lužkovice  s výsledky konkurzu řešitelské firmy

7.      uspořádání nejméně jedné schůzky s občany, kde budou informování o výsledku prací na studii řešení dopravní situace 

8.      veřejnou diskusi jednotlivých částí města, existujících sdružení a občanů k zadání nového územního plánu města Zlína. S cílem zpřesnit stávající zadání,  vyvážit rozvoj jednotlivých částí města a v širším měřítku posoudit vizi i její  konkrétní dopady do území částí města. Stávající zadání dodatečně  upravit na základě výsledků projednání. Pokud bude tento návrh odmítnut, pak žádáme  dodatečně jako přílohu k zadání zařadit požadavky Lužkovic .

9.      pravidelnou informovanost občanů formou písemnou a setkání občanů s řešiteli, kteří je budou informovat o postupu prací na  řešení tohoto zásadního úkolu

10.  o předložení dokumentace (termínů jednání , zápisů ) z jednání města  na vyšších orgánech o urychlení výstavby části rychlostí komunikace R49 z Fryštáku přes Slušovice do Zádveřic. Tento požadavek předložilo naše a další sdružení  s cílem odklonit část dopravy mimo město.

 

 

Stanovisko našeho sdružení k záměru převést dopravu přes město směrem na východ se nemění a je následující:

 

  1. Vzhledem k tomu, že jsou nárůsty dopravy tendenční, vázané na značné prodlevy jednotlivých etap výstavby rychlostní komunikace R49, žádáme o urychlené (v těsné návaznosti) vybudování části této stavby až do Zádveříc (obchvat Zlína). Tím bude město chráněno od skokového nárůstu dopravy, naopak četnost dopravy poklesne.

Pomocí dopravního značení navést kamionovou dopravu překladiště Lípa na zmíněný obchvat města.

 

 

  1. Pokud se ukáže po výstavbě obchvatu nutnost řešit technicky nárůst dopravy, přichází i s ohledem na předpokládaný termín realizace  v úvahu jen podzemní varianta.  V tomto směru nepřipustíme žádné spekulace.
  2. V návaznosti na stanoviska sdružení okolo severního přivaděče, řízenou funkci obchvatu, stávající hustotu dopravy v našem údolí i vývojové tendence, pokládáme za dostatečné uvažovat komunikaci o dvou pruzích.

 

   Zde odkazujeme na materiály, které sdružení předalo městu na kterých trvá.

 

 

 

Schváleno výborem sdružení dne 12.2.2008

 

                                                                                      Ing. Evžen  Babík

                                                                                          předseda SZZL

  

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 14.02.2008 v 20:32.