Informace občanům Lužkovic z MMZ
Vážení občané, tato informace se týká hlavně těch, kteří bydlí v blízkosti řeky Dřevnice.
VÁŠ DOPIS ZN

Informace občanům

 

Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství, oznamuje obyvatelům Lužkovic - vlastníkům nemovitostí na území ohroženém povodněmi – že dne 15. 7. 2005 bude zahájena rekonstrukce jezu na řece Dřevnici v Lužkovicích. Stavbu provádí firma IMOS, a. s., jako součást protipovodňových opatření na Dřevnici. Investorem je Povodí Moravy, s. p. Předpokládané ukončení stavebních prací je v listopadu t. r.

 

V souvislosti s rekonstrukcí jezu upozorňujeme obyvatele Lužkovic na zvýšené riziko vzniku povodně. Rekonstrukci jezu předcházela v r. 2004 úprava toku řeky Dřevnice v úseku nad jezem, která v budoucnu zabezpečí průtok stoleté vody. V době rekonstrukce jezu však zůstane kapacita koryta stejná jako před úpravami koryta, tzn. před změnou osy toku a ohrázováním; hydrologické poměry na řece tedy zatím zůstaly stavbou „Dřevnice, Želechovice-Lužkovice, úprava toku“ nezměněny.

 

Pro obyvatele této části Lužkovic to znamená, že musí i nadále chránit své nemovitosti dle platných Povodňových plánů vlastníků nemovitostí. Z tohoto důvodu bude na stavbě jezu přítomna stálá služba zhotovitele díla. V případě nepříznivé meteorologické situace bude kontrolu území zajišťovat rovněž Městská policie Zlín.

 

Žádáme občany v rizikové oblasti, aby vzali tuto informaci na vědomí a sami učinili potřebná preventivní opatření pro případ vyhlášení povodňové aktivity.

 

Zlín, 14. 7. 2005

 

 

 

Ing. Vladimíra Pavlovová

vedoucí odboru životního prostředí

a zemědělství Magistrátu města Zlína

Zveřejněno 14.07.2005 v 22:46.