Stavební povolení pro regulaci řeky Dřevnice již nabylo právní moci.
Dne 26.9. 2003 nabylo platnost stavební povolení ke zřízení stavby „Dřevnice Želechovice – Lužkovice, úprava koryta km 18,8 – 20,1 protipovoďnová ochrana“...

V dalším kroku proběhne výběrové řízení dodavatelských firem pro realizaci této stavby.

Stavba řeší zajištění ochrany zastavěné části obce Lužkovice před povodněmi. Tohoto cíle bude dosaženo rekonstrukcí pevného jezu na pohyblivý jez, úpravou toku, vybudováním hrází a zdí podél toku Dřevnice a Vidovky. Hlavním účelem navrhované úpravy toku Dřevnice je zlepšení odtokových poměrů, zvýšení ochrany levého a pravého břehu před povodněmi v úseku pod silničním mostem v Lužkovicích a pravého břehu Dřevnice nad mostem.

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. budou řešit jako správci kanalizace a vyústí v km 18,801, 19,442-19,447 na pravém břehu odvedení vnitřních vod vybudováním stavítka v kanalizačních šachtách s přečerpáním během povodní.

Stavba bude dokončena v termínu do 31.12. 2006

Výše uvedené rozhodnutí Magistrátu města Zlína je dalším velmi významným krokem ve více než šestiletém úsilí občanů Lužkovic ochránit své domovy před povodněmi. Rádi bychom zde poděkovali všem občanům, kteří obětovali svůj veškerý volný čas práci - vedoucí k tomuto cíli.

Výbor SZL

Zveřejněno 01.10.2003 v 09:14.