Regulace Dřevnice zdárně pokračuje
Občané Lužkovic a Želechovic již určitě zaregistrovali koncem měsíce srpna tohoto roku pracovní aktivity spojené s regulací koryta řeky Dřevnice.
Občané Lužkovic a Želechovic již určitě zaregistrovali koncem měsíce srpna pracovní aktivity spojené s regulací koryta řeky Dř

Realizace protipovodňových opatření byla jedním z nejdůležitějších záměrů sdružení již od jeho vzniku. Sdružení tak navázalo na snahy jednotlivých občanů, kteří se angažovali již od září 1997 (a historicky od roku 1939).

V roce 2003 spolupráce s Povodím Moravy s.p. a Magistrátem města Zlína zaznamenala velký posun ( v tomto roce bylo vyřízeno územní a stavební povolení). Neměli jsme však vyhráno. Projekt byl zaslán na Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství, kde se mělo rozhodnout o prioritních stavbách v příštích obdobích.

 

Stavba byla zařazena do realizačního plánu a na její financování byly získány prostředky z EU. Podstatnou položkou stavby je regulovatelný jez s rybím přechodem (realizace 2005), který zajistí stabilní úroveň spodních vod v našem údolí a v případě povodně zrychlí odtok vody nad úrovní jezu.

Takzvaný průpich, což je nová část koryta řeky Dřevnice, bude funkční do konce října tohoto roku.

Zpětná klapka a přečerpávající šachta bude realizována do konce listopadu tohoto roku. Současně se buduje i protipovodňové ohrázování podél toku.

 

Po složitých jednáních se Zlínskou vodárenskou a.s., VaK Zlín a.s., a Magistrátem města Zlína (který v těchto jednáních sehrál velmi klíčovou a pozitivní roli) jsme přesvědčeni, že klapka ochrání stávající kanalizační systém před průnikem vody z Dřevnice. Na klapku navazující systém přečerpávání dešťové vody z kanalizačního systému z vybudované šachty v kritické době, by měl zabránit zatopení sklepů obytných domů dešťovou vodou.

Věříme, že v praktické realizaci budou nápomocni i místní hasiči. Jedná se o provizorní řešení, než bude vybudován kanalizační sběrač na čistírnu odpadních vod.

 

Podle vyjádření znalců při kontrolním dnu, můžeme očekávat částečné ochránění již nyní.

 

Celá regulace by měla být dokončena v červnu 2006.

 

Uzavřením stávajícího toku (meandru) vznikne laguna, která jak jsme se dověděli bude pod přísným dohledem rybářů a ochranářů přírody. Tato stavba byla povolena jedině s touto výjimkou, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství.

 

Investor této stavby je Povodí Moravy s.p., stavbu provádí IMOS Zlín s.r.o..

 

Velký dík při vyřizování dokumentů potřebných k povolení této složité stavby patří paní senátorce PaeDr. Aleně Gajdůškové, tehdejšímu ministerskému předsedovi PhDr. Vladimíru Špidlovi, Povodí Moravy s.p., Magistrátu města Zlína a taktéž občanům Lužkovic, kteří poskytli svoje pozemky.

 

V současné době máme velmi dobrou spolupráci s odpovědnými

pracovníky - za Povodí Moravy s.p. s ing. Hradilem a za IMOS Zlín s.r.o.  se stavbyvedoucím ing. Kopeckým s nimiž veškeré nejasnosti konzultujeme.

 

Děkujeme občanům za trpělivost při obtížích vzniklých během stavby, protože stavba takového rozsahu přináší i různé obtíže.

 

Ing. Evžen Babík

Předseda SZLZ

 

1.jpg
Zahájení prací - srpen 2004.
2.jpg
Zahájení prací - srpen 2004.
3.jpg
Zahájení prací - srpen 2004.
4.jpg
Zahájení prací - srpen 2004.
Zveřejněno 26.10.2004 v 23:52.