Upřesnění zápisu z jednání dne 14.3.2003
Ing. Přemyslovský jako zástupce SZL položil panu primátorovi 3 otázky k protipovodňovým opatřením v Lužkovicích ...

Sdružení za zdravé Lužkovice ( dále SZL ) po pečlivém prostudování zápisu z jednání primátora Statutárního města Zlína se zástupci SZL ze dne 14.3.2003 o protipovodňových opatřeních v městské části Lužkovice dospělo k závěru, že zápis je neúplný a nepřesný.

Ing. Přemyslovský jako zástupce SZL položil panu primátorovi 3 otázky k protipovodňovým opatřením v Lužkovicích:

1. kdy bude realizováno provizorní ochránění zaplavované části Lužkovic ( SZL nespecifikovalo druh a materiál protipovodňové hráze , SZL upozornilo na zápis z jednání dne 26.10.1998 , kde je uveden pouze jeden občan nesouhlasící s navrhovanou trasou mobilní hráze a kde RNDr. Tomek, OŽPaZ, ÚMZ uvádí : “ existuje alternativní varianta trasy hráze, která nepovede přes pozemek paní Ševčíkové ”. )

2. kdy budou nainstalovány zpětné klapky na kanalizaci ústící do Dřevnice

3. kdy bude provedena regulace řeky Dřevnice v lokalitě Lužkovice ( SZL vysvětlilo, že občané Lužkovic nežádají zkrátit lhůtu výstavby dle stavebního povolení, ale žádají v co nejkratším termínu maximální funkčnost stavby z hlediska protipovodňové ochrany .)

Na tyto 3 položené otázky pan primátor reagoval, že je to problematika vyžadující čas na odborné posouzení a přislíbil SZL :

1. na zastupitelstvu projednat problematiku protipovodňových opatření v Lužkovicích (chybí v zápisu ),

2. školení občanů 26.3.2003, bude se snažit osobně zúčastnit,

3. začátkem dubna na schůzce s ing. Pospíšilem ( Povodí Moravy s.p. Brno ) projedná urychlení regulace Dřevnice v Lužkovicích a s výsledkem seznámí občany .

SZL postrádá v zápisu informaci ing. Dorazila, že v roce 2003 proběhne zadání projektů na kanalizační sběrač od Hvozdenského potoka přes Lužkovice a dále na Klečůvku.

Žádáme o upřesnění zápisu a až si pan primátor vyjasní situaci s Povodím Moravy ( ing. Pospíšil ) rádi bychom obdrželi jasnou odpověď na naše otázky.

Na vědomí: - ing. Pavlovová odbor ŽP a Z

- ing. Dorazil ORIA

- Mgr. Steska náměstek primátora

Zveřejněno 26.07.2003 v 22:25.