Regulace Dřevnice - nová zjištění
Diky paní Knapové byly na přelomu roku získány informace o schvalovacím řízení projektů vodohospodářských úprav a protipovodňových opatření spolufinancovaných Evropskou bankou.

Do této kategorie projektů spadá i regulace Dřevnice. Rozhodování o zařazení projektu do realizace, které je expertní, na úrovni ministerstva zemědělství, může město i Povodí Moravy, s.p. jen obtížně ovlivnit, pokud projekt nesplní podmínky zařazení, nebo se nejeví jako významný a ekonomicky efektivní.Sdružení se znovu obrátilo o pomoc na paní senátorku Dr. Alenu Gajdůškovou. Iniciativně tentokrát postupoval i primátor města a obrátil se dopisem na ředitelství Povodí Moravy, s.p. v Brně o vysvětlení situace. Oficiální odpověď Povodí Moravy, s.p. panu primátorovi osvětluje složitost postupu a proto z něj dále citujeme podstatnou pasáž: „ Na základě dohody mezi Mze ČR a Evropskou investiční bankou, která se podílí na financování programu, probíhá v současné době posuzování všech uzavřených projektů nezávislým expertem. Jedná se o posouzení technickoekonomických ukazatelů, dodržení stanovených parametrů a účinnost navržených opatření, realizovatelnosti v daném období atd. V případě kladného posouzení vydá MZE souhlas se zadáním realizace a Povodí Moravy, s.p. vypíše obchodní soutěž na zhotovitele stavby. Předpokládám, že soutěž bude v případě kladného posouzení vypsána v dubnu 2004 a vlastní realizace pak může být zahájena v červenci 2004 za předpokladu bezproblémového průběhu soutěže“(za Povodí Moravy je podepsán generální ředitel Ing.Pospíšil Ivan).

Z výše uvedených informací lze odvodit jediný závěr. Finanční prostředky, které byly na naši stavbu rezervovány odplynuly do nenávratna. Máme informace, že by mohl být náš projekt zařazen ve výběru projektů určených pro realizaci. Dopis který obdržel pan primátor Mgr. Tomáš Úlehla však tyto informace vyvrací. Na plánované společné schůzce SZL s panem Primátorem, budeme mimo problematiku územního plánu projednávat i společný postup při řešení tohoto velmi aktuálního problému.

Lužkovice, dne 10.2. 2004

Schváleno výborem SZL
Ing. Evžen Babík
předseda SZL

Zveřejněno 17.02.2004 v 20:19.