Informace z historie Sboru dobrovolných hasičů - obrovský požár v roce 1878
Přečtěte si zajímavé informace rodačky z Lužkovic, která se zabývá pátráním po svých předcích, kteří žili v Lužkovicích patrně od r.1809 do r. 1998.
Dobrý den,

ve volných chvílích se zabývám pátráním po svých předcích a coby bývalá Lužkovjanka s předky žijícími v Lužkovicích patrně od r. 1809 do r. 1998, občas nahlédnu i na stránky Lužkovic.

V článku p. Radka Knapa Historie Sboru dobrovolných hasičů Lužkovice - část I. se autor zamýšlí nad tím, zda se v r.1939 konal župní sjezd v Lužkovicích, a to na počest 50ti let působení sboru. Uvádí, že v dochovaných listinách o něm není žádný záznam a vzhledem k tehdejší politické situaci se ani nemusel konat.

Při svém pátrání jsem v tisku (Moravskoslezský hasič, r. 1939, číslo7, str. 91-92) narazila na celkem rozsáhlou zprávu, kde se mimo jiné uvádí, že tento Župní sjezd se konal v neděli 18.června 1939 a byl spojený s oslavou 50ti letého trvání sboru dobrovolných hasičů v Lužkovicích. V 9 hodin byl proveden nástup delegátů ze všech sborů župy. Potom byl odchod do Želechovic k pomníku padlých........V 10 hod.byla III.mimořádná valná hromada v sále hostince pí Ptáčkové.........

Pak se přihlásil br. Malota ze Zlína a pronesl tento proslov.
V r. 1875 (pozn. rok chybně uveden - k požáru 6.8.1878 viz níže) vypukl požár v čísle 48, který byl založen dětmi za nepřítomnosti rodičů, kteří pracovali na poli. Děti si založily ohníček a chtěly si péci jablka. Od tohoto ohníčku vznikl požár,který se při větru rozšířil tak, že vyhořelo úplně 25 rolnických usedlostí i s hospodářským zařízením a mnoho kusů dobytka a drůbeže. Při požáru bylo popáleno těžce i dítě v domě, ve kterém požár vznikl........

V r. 1889 se sešlo obecní zastupitelstvo obce Lůžkovic za starostování p. Josefa Polepila, radních p. Frant. Filka a p. Jana Patáka. V tomto zasedání byl podán návrh p. Jana Slováka, aby byl založen v Lužkovicích hasičský sbor. Návrh schválen a práce na založení sboru se ujali: Vojtěch Fibinger, šafář ve dvoře Cecilka, Tomáš Hustý, Jan Rosík, Frant. Malaník a nadučitel Jan Halda. Po přípravných pracích byla provedena první valná hromada, ve které byli zvoleni Frant. Malaník předsedou a Vojtěch Fibinger náčelníkem. Dnes budou dekorováni dva bratři za 50ti letou službu v našich řadách. Tito bratři prožili jmenovaný požár.....

V 1 hod. odpol. bylo provedeno požárové cvičení. Cvičení bylo provedeno tak, že nejdříve byl znázorněn požár z r. 1875 (pozn. patrně 1878) a použito k hašení těchže prostředků, jakých se v těch letech k hašení požáru používalo........... Pak provedeno cvičení požárové, které provedly br.sbory: Lůžkovice, Želechovice, Hvozdná a Příluky. Cvičení požárové bylo doplněno cvičením samaritánů, kteří předvedli občanům ukázku první pomoci. Po cvičení proveden nástup a u has. zbrojnice byli dekorováni za 50ti letou činnost ve sboru bratři: Frant.Polepil (pozn. z čp. 1) a Frant. Vrla. Jménem MsZJH připnul dekorantům medaile br. župní starosta Ant. Slovenčík. Po dekorování byl rozchod župy a jednotlivě odchod na výletiště. Na výletišti předvedli žáci br. sboru Mladcová prostná cvičení......... Po cvičení žáků předvedli samaritáni samaritní cvičení, při kterém br. župní sam. náčelník Leopold Malota vysvětlil, co jsou samaritní čety ve sborech a jejich úkol ve prospěch spoluobčanů. Po cvičení byla volná zábava, která byla deštěm přerušena.

Ze zpráv zlínské župy č. 62 uvedených v Moravskoslezském hasiči v letech 1937 a 1938 vyplývá, že o konání tohoto župního sjezdu v Lužkovicích bylo usneseno již v roce 1937 a z tohoto důvodu nebylo hasičům z Kostelce vyhověno jejich žádosti z r.1938. Vzhleden k tomu, že bylo o přiřknutí konání sjezdu v Lužkovicích žádáno i v r.1939 (jak uvádí p.R.Knap), je možné se domnívat, zda se o místo konání nevedl spor.

Velký požár v Lužkovicích popisuje dobový tisk takto:

Národní listy, ročník 18, vydání 14.8.1878, číslo 197:

- Veliký požár. Dne 6.t.m. zastihlo blízkou obec Lůžkovice na Moravě veliké neštěstí. Po 5. hodině odpoledne vypukl tam oheň a za půl hodiny byla celá osada v plameni. Obyvatelé se nalézali v poli a než přišli domů, hořelo vše. Rozkacenému živlu padlo za oběť 25 čísel, z nichž 20 usedlých a 5 domkařů se všemi hospodářskými budovami, totiž chlévy, stodolami ve kterých celoroční úroda právě svežena byla. Z celé osady zůstalo ochráněno jen jeden usedlý a několik domkařů. Nouze jest veliká. Poškození nemají žádného živobytí pro celý příští rok pro sebe, ani pro dobytek píce, nemají ani semena k příští podzimní setbě."M.Orl." vyzývá ku sbírkám ve prospěch těch nešťastných.

Zprávu o požáru uvádí i Čech, politický týdeník katolický ze dne 13.8.1878

Děkujeme za zaslání autorce:
Danuše Lakomá
Zveřejněno 28.05.2019 v 18:02.