Zápis z VČS Sboru dobrovolných hasičů Lužkovice za rok 2014
Dne 10.1.2015 se konala VČS Sboru dobrovolných hasičů Lužkovice za rok 2014. Zápis najdete níže.

Sbor dobrovolných hasičů Lužkovice-Zlín

Výroční členská schůze za rok 2014 - zápis

Místo konání           Sportklub hřiště-Lužkovice

Datum konání         10.ledna 2015    18.00 hodin

Přítomno                  24 členů z 37 registrovaných

Hostů                         9

Program: 1.  zahájení a uvítání hostů

                   2.   minuta ticha za zemřelého Jaroslava Jurčáka

                   3.   volba volební a návrhové komise

                   4.  zpráva o činnosti za rok 2014

                   5.  zpráva velitele

                   6. zpráva revize účtu SDH

                   7. volba funkcionářů SDH

                   8. volba delegátů na VVH okrsku (3 členové)

                   9. volba delegáta SDH na Shromáždění sborů

                           okresu Zlín

                   10. plán činnosti na rok 2015

                   11. diskuse

                   12. usnesení

                   13. závěr

          

ad. 3. volební a návrhová komise

           Ušela Tomáš

           Ušela Martin

           Liška Martin

ad.4. zpráva o činnosti

          4. ledna         VVH SDH účast 27 členů a 13 hostů

          17. ledna      VVH okrsku 2 členové

          28. února     absolvování odbornosti hasič lll třídy,

                                   strojník 1 člena na Pasekách

          1. března      fašankový průvod masek 5 členů

          15. března    školení strojníků na útvaru s testy 3 členové

          12. dubna     sběr železného šrotu 6 členů

          3. května      okrsková soutěž na Klečůvce 4. místo ze 6.

                                  stavění Máje,slet čarodějnic,jízda na

                                  čtyřkolkách,opékání špekáčků.

                                  zajistilo 8 členů

         24. května     GP na Klečůvce 6. místo ze 7.

                                  požár skladů Na Pražance 6 členů

         31. května     soutěž o Pohár Primátora města Zlína ve       

                                  Štípě, účast 7 členů,11 místo ze 13.

                                  Jaroslavice obhájily 1.místo

        6.června         okresní soutěž na Březové-smíšené družstvo

                                  1 člen

       14.června        GP Ostrata 5.místo z 8

       20.června        školení řidičů v Prštném 2 členové

       28.června        pohádkový les 5 členů

       29.června        dálková doprava vody na poutˇ v

                                  Želechovicích 7 členů

       5.července      GP Lužkovice 5 ze 7

       12.července    GP Lípa 7 ze 7

       2.srpna             GP Paseky 8 z 10

       16.srpna           GP Želechovice 9 z 9,celkově 6 ze 7 v Grand

                                   Prix 8.okrsku.

       25.-27.července Pivní slavnosti VI.ročník 14 členů

      13. září               přátelské posezení pro sbory soutěžící

                                   v Grand Prix, účast 2 členů

      14. září              vyklízení obytné části zbrojnice, sondy do

                                   stropu 2 členi

     19.-21. září       První ročník Srazu čtyřkolek 15 členů

     3.října                Posezení pro pořadatele Srazu čtyřkolek

     18.října              Vodění berana na hody 13 členů

     8.listopadu       shromáždění představitelů sborů okresu

                                  Zlín ve Vizovicích 1 člen

     15.listopadu    VVH SDH Jaroslavice 2 členové

     21.listopadu    VVH SDH Želechovice 2 členové

     12.prosince      VVH SDH Lípa 2 členové

     13.prosince      VVH SDH Klečůvka 2 členové

     20.prosince      premiéra pohádky ochotnického divadla

                                   v Lípě za účinkování 2 členů

                                  Celkem odpracováno 1119 hodin

ad.5. zpráva velitele

                                 požár v bývalých skladech Jednota 24.5.

Požár vznikl při pořádání soutěže Grand Prix na Klečůvce.

Před útokem posledního družstva jsme byli povoláni k

zásahu.Po příjezdu jsme se museli vybavit ochranými prostř.

které byly ve zbrojnici, ale vysláním rychlých spojek

 (čtyřkolek) jsme se vybavili a poté ohlásili u velitele zásahu.

 Na náš podnět jsme zavedli dopravu vody ze Dřevnice

pomocí PS 12 a 6 hadic typu B.  Asi po hodině  byl požár

uhašen. Při vyšetřování požářiště a úklidu jsme zůstali 

společně se sborem Lípa.Byli jsme nápomocni vyšetřovate-

lům při objasńování vzniku požáru. Příčina-samovznícení.

Převzetí 4 párů neprůřezných bot

Halogenová svítijna

Vadná PS 12

 

ad.6. revize účtu

Zprávu přednesl br.Ušela Michal-hospodář

 

ad.7. volba výboru

          starosta                          Liška Stanislav st.

          náměstek starosty     

          kontrolní a revizní rada (3 členové) předs.  Ušela Tomáš

          členové  Vodička František  Ušela Martin

          hospodář-pokladník  Ušela Michal

          velitel                              Paták Milan

          strojník                          Ušela Radim,Ušela Martin

ad.8. volba delegátů na VVH 8.okrsku

          Liška Stanislav st.

          Paták Milan

          Ušela Radim

ad.9. volba delegáta na shromáždění představitelů sborů

             Liška Stanislav st.

ad.10.plán činnosti na rok 2015

leden VVH SDH                                                       zodpovídá výbor           

            VVH 8.okrsku Klečůvka 16.1. 2015 od 18 hodin -výbor

            velitelský den s veliteli JSDHO-stanice Zlín 28.1. -velitel

únor  fašank                                                            hospodář

            školení velitelů jednotky(družstva) Zlín 7.2.

            školení strojníků Zlín 14.-15.2.

            odborná způsobilost strojník,hasič ll,lll stupně 28.2.

            Paseky                                                        zodpovídá velitel

            opékání špekáčků 14.2.                                            hospodář

březen  shromáždění představitelů sborů Sazovice 21.3. 9.00

                zodpovídá starosta

duben   sběr železného šrotu                                          starosta

květen  stavění a kácení máje                                        hospodář

               okrsková soutěž Paseky 9.5. od 13.00

               GP Klečůvka 30.5. 15.00

červen  okresní soutěž      13.6.                          zodp. velitel

               dětský den                                                              hospodář

               námětové cvičení Želechovice 28.6. 14.00

červenec  GP Lužkovice 4.7. 15.00

                GP Lípa 18.7. 15.00                                zodp. velitel

                Pivní slavnosti areál FK Lužkovice              výbor

srpen    GP Paseky 1.8. 15.00

               GP Želechovice 15.8. 15.00                 zodp.velitel

září        zakončení GP                                                      starosta

               2.ročník Srazu čtyřkolek                  hlavní pořadatel

říjen     Hody-vodění berana                                        hospodář

               ozdravný pobyt                                                 výbor

listopad  shrom.představitelů sborů okresu Zlín

                  Vizovice 7.11.                                                  starosta

                  VVH SDH 8.okrsku   Jaroslavice,Želechovice,Paseky

prosinecVVH SDH 8.okrsku    Lípa,Klečůvka       výbor

                 

ad.11. diskuse

             informace z jednání představitelů sborů ve Vizovicích

8.11.2014.        ing. Bernátík-účast 102 ze 116 sborů,v okrese 6871 členů z toho 1636 mladých hasičů.Nový Obč.zákoník

platný od 1.1.2014 ukládá všem org. jednotkám Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska (SH ČMS) včetně SDH přeregistrace z právní  formy Občanské sdružení na Pobočný spolek.Připoměl další aktiv v Sazovicích konaného v březnu.

Dále informoval o připravovaném almanachu SDH okresu Zlín předpokládaná cena 300kč.

ing. Hanák popsal jednání výkoného výboru okresního sdru-

žení a plán práce na rok 2015.Připoměl termíny VVH SDH

a místa konání.

ing.Moskva připoměl setkání velitelů SDH-únor,přesunutí

odborné přípravy hasičů z podzimu na začátek roku.

Přijetí nového člena-David Pištěk.

Blahopřání 4 novopečeným otcům.

Předání ocenění br. Františkovi Vodičkovi  

Čestný funkcionář-starosta SDH

Čestné uznání   br. Liška Stanislav st. a br. Paták Milan

Osvědčení o úspěšném absolvování odbornosti

Preventista lll. třídy

br.Ušela Michal,br.Ušela Tomáš,br.Kopec Pavel

Hasič lll.třídy a strojník br.Ušela Michal

Velitel Vlll okrsku Luděk Cholasta předal medaile za věrnost

Liška Stanislav st. 20 let,Paták Milan 10 let.

Hlavní pořadatel Srazu čtyřkolek Liška Martin předal

upomínkové medaile organizátorům.

Vít Bláha z OSH popřál novému výboru hodně síly do dalšího

volebního období.

Masařík Radim za fotbalisty poděkoval za pořádání kulturních akcí.

Richtr Zdeněk za Komisi místních částí poděkoval za

spolupráci.

Zdravice přednesli za SDH Jaroslavice-Kedronová

                                            SDH Lípa-Slováková

                                            SDH Paseky-Chmela

ad. 12.  Usnesení

               VVH SDH v Lužkovicích  schvaluje složení výboru,

               plán práce na rok 2015,volbu delegátů VVH 8.Okrsku,

               volbu deldgáta na Shromáždění představitelů SDH

              okresu Zlín.

                               

                                            

Zveřejněno 02.02.2015 v 07:53.