Činnost MO ČČK - Želechovice n./Dř. od r. 1945 - 2003

Místní organizace Českého červeného kříže – Želechovice nad Dřevnicí

Léta 1945-1989

Po 2.světové válce byla znovu obnovena činnost, ale také z tohoto období se nezachovaly žádné písemnosti. Pamětníci ale ví, že zdravotní sestry a bratři organizovaní v ČSČK ošetřovali akutní případy při zranění. Domy, kde bydleli, byly označeny cedulkou„ Zdravotník ČSČK “. Mívaly také služby při akcích jiných organizací v obci, např. při cvičeních hasičů a tělovýchovných vystoupeních.

Od r. 1971 je vedena řádně kronika. Organizaci ČSČK v Želechovicích vedl br. Vaňhara. Největší akcí roku bývaly „ Končiny “. Z výtěžku byly placeny výdaje organizace, např. dárky pro starší jubilanty a zájezdy důchodců. Několik sester se věnovalo práci s dětmi při přípravě soutěže „ Mladý zdravotník “. ČSČK se staral také o jarní úklid obce spolu s MNV. Na schůzky členů byli zváni místní i zlínští lékaři a také veřejnost. Mezi občany byli získáváni dárci krve, a to velmi úspěšně. O činnosti v tomto období je možné si přečíst v kronice, která je vedena do r. 1990.

Léta 1990-2002

Po organizační stránce došlo po r. 1989 k útlumu činnosti. Zápisy v kronice, která je vedena od r. 1997, vysvětlují situaci.

17.3.1998

ČČK Želechovice od roku 1992 zredukoval svou činnost. Důvodů pro to byla celá řada. Po sametové revoluci došlo ve společnosti k demokratickým změnám, a také ke změnám ve vztazích mezi lidmi a k majetku. Organizace se o sebe musely postarat. Sokolovna v Želechovicích byla pronajata, aby se získaly prostředky na její údržbu. ČČK, který získával finanční prostředky na svou sociální činnost z výtěžku akcí pořádaných v této Sokolovně, po pronájmu budovy a zrušení sálu ztratil možnost získání finančních prostředků. Také výborové schůze ČČK nebylo kde pořádat. Městský úřad – úřadovna v Želechovicích požadovala za pronájem finanční úhradu a naše organizace neměla již žádné příjmy. Členská základna zestárla a členské příspěvky již nebyly vybírány. Poslední předsedkyně z rodinných a pracovních důvodů již nemohla tuto funkci vykonávat. Aktivitu členů ČČK, do které se zapojili i ostatní občané, probudily červencové ( 1997 ) povodně. Každý den po dobu dvou měsíců a dle rozpisu, který obětavě vedla sestra Richterová, jsme docházeli do místní školy. Byli zde ubytováni povodní postižení lidé z Otrokovic. Po dohodě s paní Vařákovou z OV-ČČK měla být naše pomoc převážně morální. Hovořili jsme s lidmi, vyslechli jejich problémy a případně dle možnosti pomohli. Všichni, na koho jsme se obrátili, byli ochotni pomoci včetně paní MUDr. Čechové. Domníváme se, že to byla jedna z posledních důstojných akcí ČČK v Želechovicích. Pozvánku na valné shromáždění dostala nemocná jednatelka, která pro svou nemoc již tuto funkci nemůže vykonávat.V současné době nevíme, zda a jak bude místní skupina pracovat. Poradíte nám ?
Hlavsová Vlasta

Členové ČČK v Želechovicích, kteří vykonávali pohotovostní službu v ZŠ v době povodní:

Jana Richterová
Věra Elšíková
Věra Filipiová
Jaroslava Goláňová
Vlasta Hlavsová
Eva Hurtova
Marie Kočařová
Marie Koudelková
Alena Macíková
Lenka Macíková
Zdena Maříková
Irena Řezníková
Věra Sadilová
MUDr. Čechová

Všem děkujeme.

15.4.1998
Český červený kříž
Úřad oblastního spolku Zlín

Věc: Zpráva o pomoci občanům postiženými povodněmi

Ve dnech 12.7. až 27.7.1997 byli v Želechovicích ZŠ ubytováni občané z Otrokovic, kteří byli postiženi povodněmi. Členové místní organizace ČČK Dr. Čechová, J. Richterová a Vlasta Hlavsová po dohodě s úřadem OS-ČČK navštívili objekt školy. Výsledkem bylo maximální úsilí o to, aby postiženým byla poskytnuta pomoc dle jejich potřeb a požadavků a byl jim aspoň trochu zpříjemněn pobyt v náhradním přechodném ubytování. Paní Richterová vypracovala harmonogram služeb a zajišťovala pravidelnou účast členů ČČK i ostatních ochotných občanů. Účast byla zajišťována při dopoledních službách. Služby zajišťovaly požadavky postižených občanů a to potřebné ošacení, obuv, osobní a ložní prádlo, elektrospotřebiče jako radia, televize, prodlužky, atd. Přínosem jistě bylo i zajištění služeb jako např. obstarání lékařské pomoci, dovoz léků předepsaných lékařem, informace o vyplácení důchodů, zajištění služeb v pedikúře, kadeřnictví, atd. Důležitý byl přímý kontakt s lidmi přechodně ubytovanými na matracích v tělocvičnách. Dlouhodobý zájem o ně a vyslechnutí jejich problémů. Vděčni byli hlavně starší občané. Přikládáme jmenný seznam členů ČČK z Želechovic včetně místních občanů, kteří právě prostřednictvím ČČK pomáhali v kritickém období jakýmkoli způsobem. Projevili ochotu a lidskost tam, kde bylo jejich pomoci nejvíce třeba. Patří jim za to upřímné a srdečné poděkování. Zaslouží si to.

Současnost:

Obsah práce výboru a členů – aktivistů:
- služby při ubytování lidí, kteří po povodni 1997 přišli na dlouhou dobu o své domovy a žili v tělocvičně naší školy
- návštěvy starších jubilantů
- ČČK v Želechovicích je spolupořadatelem „ Dne zdraví a pohybu “, který se již po 5 let koná v prostorách ZŠ
- Přednášky lékařů ( i pro veřejnost ):
1. MUDr. Chytilková – prevence nádorového onemocnění
2. MUDr. Sýkora – osteoporóza, měření na moderním přístroji
3. MUDr. Čechová – zelený a šedý zákal očí, péče o oči
4. sestra Wasserbauerová – poskytování první pomoci
5. MUDr. Robková – nemoci dětí, jak jim předcházet
- získávání peněz na činnost pořádáním předváděcích akcí firmami
- již 3. rokem organizováním humanitární akce „ Vánoční hvězda “ pomáháme nadaci pro děti nemocné rakovinou v Olomouci
- 15.8.2002 jsme uspořádali humanitární sbírku a 3 600 Kč jsme zaslali základní škole Lounky-Chodovny na Litoměřicku.
Dostali jsme poděkování od vedení školy i od dětí.

K 20.11.2003 má ČČK Želechovice 122 členů.

Volně přepsaly z kroniky Zdena Maříková a jednatelka Vlasta Hlavsová
V Želechovicích nad Dřevnicí, prosinec 2003

Zpracoval: Radek Knap

Následující tři fotografie jsou z povodní a ukazují stav v Otrokovicích v červenci 1997
zdroj: webové stránky Otrokovic - www.otrokovice.cz
Povoden1
Okolí Společenského domu
Povoden2
Bahňák
Povoden3
Před Společenským domem
Zveřejněno 20.12.2003 v 12:58.