Založení Červeného kříže v Želechovicích nad Dřevnicí

Místní organizace Českého červeného kříže – Želechovice nad Dřevnicí

Založení Červeného kříže

Když se zakládá spolek, sejde se několik občanů a ti spolek založí. Chodí po občanech a získávají členy. Tak bylo také i při zakládání Červeného kříže v Želechovicích n/Dřev. Tehdy to nebylo tak, jak je dnes. Na myšlenku založiti Červený kříž přišel pan František Michalík z Lípy, rotmistr českých legií. Přešel a viděl kus světa. Poznal, že tento spolek je třeba založiti. Zajímal se také o mládež. Chtěl také založiti čítárnu a kavárnu, ale to zkrachovalo. Sešel se s několika občany, získávali členy a tak spolek založili v r. 1929-1930 se sídlem v Želechovicích n/Dř. Prvním předsedou byl pan František Michalík, druhým kapitán francouzských legií pan Vladimír Chalupa ze Želechovic. Jednatelem byl učitel František Mlýnek z Lípy, po něm Adolf Pospíchal a s. Šicová ze Želechovic. Prvním pokladníkem byl Adolf Pospíchal, listonoš ze Želechovic. Do spolku patřily tyto obce: Želechovice, Lípa, Klečůvka, Veselá, Hvozdná, Ostrata, Velíková. Každá obec měla důvěrníka. Mnoho schůzí nebývalo. Konaly se v hostinci u Březíků v Želechovicích, nejčastěji v neděli. Bývalo přítomno 8-10 členů. Běžné věci vyřizoval jednatel u předsedy v Želechovicích. Důvěrníci v obcích byli vyzbrojeni torbičkami. Byly malé a nedají se ani přirovnat k nynějším torbám. Spolek nevyvíjel takovou činnost, ani nemohl. Při slavnostech a veřejných vystoupeních bývala přítomna v obleku Červeného kříže s. Šicová ze Želechovic. Ta byla nejvíce činna. Členů mnoho nebylo. Platili ročně 5 Kč příspěvku, který se zčásti posílal do okresního spolku ve Zlíně. Finance se zlepšily, když byli do spolku zařazeni zaměstnanci fy Baťa. Platili měsíčně 1Kčs příspěvku. Bylo přes 100 členů. Peníze byly poukazovány měsíčně hromadně. Za okupace byl spolek rozpuštěn, knihy a peníze s doklady odebrány. Protokolní a pokladní kniha byly ztraceny. Nezůstalo nic. Teprve po 40 letech píši tyto vzpomínky, a tak leccos unikne. Ba ani v obecní kronice není nic. Spíše tak nebylo nařízeno. Nyní ano. Po válce byly spolky rozpuštěny ke škodě spolku. Každý člen měl kartu se záznamy. Rozpustili členy a začalo se zase chodit po členech, aby do spolku vstoupili.To se ví, že se přihlásilo členů málo. To byly už spolky ne v obvodech, ale měly sídlo v místě, kde vznikly. Tak vznikl Červený kříž v Želechovicích, Lípě, Klečůvce a jinde. Ještě hned při založení měl Červený kříž v Lípě Samaritány. Byli školeni doktorem Vojtěchem Srnou ze Slušovic. Stalo se tak po koupi hasičské motorové stříkačky v Lípě. Bylo jich hodně. Měli svůj stejnokroj. Také cvičení měli Samaritáni často. Nyní mnozí ze Samaritánů nejsou ani členy Červeného kříže.

František Mlýnek
býv. jednatel

Volně přepsaly z kroniky Zdena Maříková a jednatelka Vlasta Hlavsová
V Želechovicích nad Dřevnicí, prosinec 2003

Zpracoval: Radek Knap

Zveřejněno 20.12.2003 v 12:54.