JZD AK Slušovice - hospodářský zázrak za socialismu
Ano, tak zní název bakalářské práce Bc. Pavla Haita ze Želechovic nad Dřevnicí.
Bc. Pavel Hait je studentem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Přečíst si zmíněnou práci stojí mimo jiné i proto, že od roku 1989 až dosud nebylo na toto téma téměř nic publikováno.

Jednotné zemědělské družstvo Agrokombinát Slušovice bylo výrazným fenoménem tzv. pozdního socialismu. Cílem této bakalářské práce je především rozebrat příčiny a důsledky jeho velkých hospodářských úspěchů, a to nejen v oblasti zemědělské prvovýroby. Nejprve je nastíněn systém řízení ve firmě Baťa, který má se slušovickým systémem mnoho společných prvků. Další část je věnována počátkům družstva včetně uvedení zásadních bariér rozvoje, které muselo překonat. Třetí kapitola rozebírá řídící mechanismus družstva s důrazem na analýzu metod financování, dále se práce věnuje popisu komplexního pojetí lidských zdrojů, tj. nejen jejich výběru, ale též motivaci a vzdělávání. Opomenut nezůstává bohatý sociální systém pro zaměstnance. Též jsou důkladně rozvedeny velké investiční programy - vrchol vnitropodnikového dlouhodobého plánování. Závěrečná část je věnována problematice politických vlivů a tlaků na fungování Slušovic. Text výrazně obohacují komentáře bývalých družstevních top-manažerů pro tento účel autorem získané píše autor.

Práci lze nalézt na tomto odkazu:

JZD AK Slušovice- hospodářský zázrak za socialismu

Link na stažení:

Stáhnout bakalářskou práci JZD AK Slušovice- hospodářský zázrak za socialismu
Zveřejněno 02.10.2009 v 12:36.