Zápis z Výroční členské schůze SZZL za rok 2008
Vážení členové našeho sdružení a občané Lužkovic, do rubriky "SZZL" byl přidán zápis z poslední Výroční členské schůze za rok 2008 - konané dne 22.5.2009 v hospůdce " Sportklub " na fotbalovém hřišti v Lužkovicích.

Výroční členská schůze Sdružení za zdravé Lužkovice konaná dne 22.5.2009

(od 18 hodin v hospůdce „SPORTKLUB“ na hřišti v Lužkovicích)

 

1. Zahájení

·         Přivítání - zástupci Sdružení za zdravé Příluky, zástupci Sdružení za spokojenou Klečůvku, zástupci místních spolků:  fotbalisti, hasiči, myslivci,zahrádkáři,  členové a hosté.

·         Omluvení neúčasti  -  senátorka Gajdůšková, starosta obce Želechovice nad Dřevnicí  Michal Špendlík.

·         Minuta ticha – vzpomínka na zemřelé spoluobčany.

·         Poděkování za podporu a aktivitu v minulém období.

·         Volba a konstatování mandátové komise ve složení:  Knapová, Nováková, Ždanov, že VČS je usnášeníschopná, neboť se jí účastní více jak 20% členů.

Program:

1.  Zahájení a schválení programu VČS

2.  Zpráva předsedy a výboru SZZL o činnosti za rok 2008

• Městské části

• Územní plán

• Farma a nový most z průmyslové zóny Lužkovice

• Protipovodňová opatření

• Hasičský sbor

• Kulturní a společenská činnost

Lužkovický zpravodaj

• Internet – www.luzkovice.cz

3. Návrh usnesení VČS

4. Diskuse

5. Přijetí usnesení VČS

6. Závěr

7. Pohoštění

 

Proběhlo schválení schválení programu členskou schůzí.

 

2.  Zpráva předsednictva o činnosti za rok 2008          

 

Stručné zhodnocení minulého roku:

• Městské části

• Územní plán, pravobřežní komunikace, územní studie Lužkovice - Nadevsí

• Farma a nový most z průmyslové zóny Lužkovice

• Protipovodňová opatření

• Hasičský sbor

• Kulturní a společenská činnost

Lužkovický zpravodaj

• Internet – www.luzkovice.cz

Zpráva o hospodaření za rok 2008            

- předseda kontrolní komise pan Černý - zpráva pokladny a výběr členských příspěvků

- proběhlo schválení hospodaření za rok 2008 členskou schůzí.

3. Návrh usnesení VČS

4. Diskuse:

-                     proslov vedoucího komise místní části pana Ždanova

-                     proslov zástupců Sdružení za spokojenou Klečůvku

-                     proslov zástupců Sdružení za zdravé Příluky

-                     proslov zastupitele MMZ Ing. Zámorského

-                     p. Bobál – úkol pro místního zastupitele: zjistit, kdo vyvezl několik desítek tater hlíny do Novinového údolí v loňském roce, kdo to povolil a za jakých podmínek a kdo opraví rozbitou cestu po této akci a proč se tak už nestalo.

 

5. Přijetí usnesení výroční členské schůze Sdružení za zdravé Lužkovice konané dne 22.5.2009 v Lužkovicích na hřišti:

VČS bere na vědomí:

-                     Zprávu předsednictva o pravobřežní komunikaci, tvorbě nového ÚP Zlína a územní studii Lužkovice

-                     Zprávu předsednictva o výstavbě mostu u farmy

-                     Zprávu přípravného výboru o situaci kolem zřízení městských částí a o Unii pro vznik  městských částí.

-                     Zprávu o spolku dobrovolných hasičů Lužkovice.

-                     Zprávu o protipovodňových opatřeních.

-                     Zprávu o kulturní a společenské činnosti, o Lužkovickém zpravodaji a internetových stránkách.

 

VČS schvaluje:

-                     Zprávu o hospodaření za uplynulé období.

-                     Účast Přípravného výboru pro vznik městských částí na jednání výboru sdružení s hlasem poradním.

-                     Záměr na podporu spolku dobrovolných hasičů v Lužkovicích.

 

VČS ukládá předsednictvu SZL:

-                     Pokračovat v aktivitách týkajících se územního plánování ve všech úrovních projednávání

-                     Urychleně dořešit protipovodňové opatření z důvodů nedořešeného kanalizačního sběrače (odčerpání intravilánových vod)

-                     Prosazovat vznik městských částí

-                     Zasazovat se o zprůhlednění financování města

-                     Prosadit investiční akce, které zvýší bezpečnost a kulturu bydlení a dále kulturní a spolkový život v Lužkovicicích

-                     Podporovat klubovou a společenskou činnost (Junák, vznik Klubu seniorů, atd.)

-                     Pokračovat v organizování společenského života: mládež, Junák, senioři, sportovci, …

-                     Zabránit stavbám neslučitelných s bydlením ( firma Reflex Zlín, velkosklad potravin v průmyslové zóně )

 

6. Závěr

 

Poděkování aktivistům, všem přítomným a pěkný jarní víkend.

 

předseda předsednictva

Ing. Evžen Babík

místopředseda předsednictva

Mgr. Jan Kalenda

 

 

1.JPG
Zveřejněno 27.05.2009 v 17:51.