Poskytnutí dotací občanům
Zřizovali jste novou kanalizační přípojku nebo jste vyřazovali kotel na tuhá paliva?

Správní rada účelového fondu města Zlína EKOFOND schválila pro letošní rok uvolnění finančních prostředků na poskytnutí dotací občanům ke krytí části nákladů spojených s odkanalizováním objektů prostřednictvím napojení na veřejnou kanalizaci a také na změnu způsobu vytápění náhradou kotle na tuhá paliva za jiné tepelné zdroje.

Dotace do výše 20 % vynaložených nákladů, maximálně však do výše 5000 Kč, může být poskytnuta na stavbu kanalizační přípojky k veřejné kanalizaci, která nahradí původní odkanalizování objektu pomocí septiku nebo jímky na vyvážení. Dotace ve stejné výši může být poskytnuta na změnu způsobu vytápění náhradou kotle na tuhá paliva za jiné tepelné zdroje, které jsou šetrnější k životnímu prostředí - plynové kotle, elektrické přímotopy, tepelná čerpadla aj. Dotace se týká občanů (nikoliv podnikatelských subjektů) z celého statutárního území města Zlína. Na dotaci nemají nárok žadatelé, kteří se napojili na veřejnou kanalizaci v rámci novostavby domu, v případě dotace na změnu způsobu vytápění ani žadatelé, kteří se odpojili od systému centrálního zásobování teplem za účelem zřízení vlastního tepelného zdroje.

Dotace může být poskytnuta pouze v případě, že k realizaci díla došlo v letošním roce (případně poslední 2 měsíce minulého roku) a žádost včetně požadovaných dokladů byla odevzdána na odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína v termínu do 31.10.2003. V případě později podaných žádostí nebo v případě vyčerpání uvolněné finanční částky budou žadatelé evidováni pro rok 2004, pokud bude dotační politika města Zlína v této oblasti pokračovat.

Žádost o poskytnutí dotace je nutné doložit veškerými doklady souvisejícími s realizací díla (kolaudační rozhodnutí, revizní zpráva, fakturační doklady a doklady o pořízení potřebného stavebního materiálu).

Případné další informace Vám budou poskytnuty na odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína (tel.: 577630284 – Ing. Petr Kupský).

Zdroj:MMZ
Autor: CRVaVV

Zveřejněno 28.09.2003 v 23:19.