Informace z KMČ Lužkovice srpen 2016
Komise pro místní části, na své řádné schůzi 11.8.2016, vyslovila velké poděkování a uznání SDH Lužkovice za jejich velmi rychlý, operativní, obětavý a profesionální zásah při nedávných přívalových deštích a při přelití Novinového potoka do obytné části Lužkovic a následném úklidu místní části v této postižené oblasti.
Podobné uznání našim hasičům vyslovil jménem Rady města Zlína přítomný člen RMZ, pan Josef Novák.

KMČ také zároveň poděkovala radnímu, panu Novákovi za pomoc při zajišťování odstranění následků této záplavy, i všem zúčastněným složkám města Zlína za jejich vstřícný a rychlý přístup při úklidu a čištění kanálů.

KMČ zároveň žádá příslušné orgány MMZ, aby zajistily vyčištění příkopů a propustků kolem cesty k lokalitě Amerika - Krajles a odstranění vznikajících černých skládek. Již dříve žádala omezení vjezdu na tuto cestu motorovými vozidly, mimo vlastníky a nájemce přilehlých pozemků, aby se zvýšila bezpečnost chodců a cyklistů, kteří tuto cestu využívají k vycházkám a bylo tak ztíženo i vyvážení odpadu hlavně obyvateli okolních obcí.

Dále žádáme, aby příslušné odbory MMZ urgovaly u majitele přehrázky na Novinovém potoce, Lesy ČR, o její urychlené vyčištění a provedení úpravy koruny hráze tak, aby nedocházelo k ucpání mříží na počátku zatrubnění tohoto potoka.

KMČ bere na vědomí, že bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací při úpravě návsi od Hasičské zbrojnice po křižovatku s ulicí Pod Kopcem, včetně zřízení prostoru pro umístění kontejnerů pro tříděný odpad. Práce budou zahájeny ještě v letošním roce.

KMČ žádá RMZ o vypsání výběrového řízení na studii víceúčelového objektu - Klubu seniorů a kanceláře místní části.

Za KMČ, Jiří Jurčák, předseda
Zveřejněno 01.09.2016 v 14:45.