ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY FK LUŽKOVICE – ŽELECHOVICE
Valná hromada se konala dne 16. ledna 2016 ve Sportklubu na hřišti.
Valnou hromadu zahájil Miroslav Albert, který seznámil přítomné s programem:

1.- uctění památky zesnulých členů
2.- volba mandátové komise
3.- zpráva o činnosti FK za uplynulý rok
4.- zpráva o hospodaření FK za uplynulý rok
5.- zpráva o činnosti a herních výsledcích jednotlivých družstev
6.- zpráva o kulturních akcích v minulém a letošním roce
7.- zpráva mandátové komise
8.- diskuze
9.- závěr

Slova se ujal předseda Jiří Jurčák, který před tím než vyzval přítomné k minutě ticha uctěním památky zesnulých členů, krátce vzpomněl a ocenil jejich dlouholetou a významnou práci pro rozvoj kopané. V loňském roce to byli Jaroslav Vrobel, Josef Šarman, Jiří Masařík, Stanislav Březík a Antonín Kafka.

Do mandátové komise byli zvoleni Jiří Ždanov a Zdeněk Richter starší.

Zprávu o činnosti Fotbalového klubu za uplynulý rok přednesl v obsáhlém projevu dosavadní předseda Jiří Jurčák.

Náš klub jako jeden z mála v okresu má v soutěžích 6 družstev a stará s i o žáky z přípravky. To přináší nemalé problémy se zajištěním financí na činnost, údržbu hrací plochy, praní dresů, odměny trenérům a jiné výdaje za celé roční období. Po sedmiletém období neúčasti v soutěži byl přihlášen do okresního přeboru dorost.

Byla dokončena přístavba šatny žen a žáků, provedena betonová dlažba pod přístřeškem, zhotovena nová podlaha ve Sportklubu, získaly se prostředky na opravu sítě za brankami a oplocení. Od části majitelů pozemku hřiště, byla odkoupena většinová část pozemku v úrovni velkého vápna od Želechovské strany. Kladně zhodnotil provedení Dětského dne a hlavně naši největší akci Pivní slavnosti. Poděkoval hlavním organizátorům, Karlu Bařinovi, Martinu Albertovi, kteří nejsou členy výboru, Radimovi Masaříkovi a Michalu Šubovi a dále všem členům oddílu a taky dobrovolným pomocníkům za jejich práci při této velmi náročné akci. Dále poděkoval všem sponzorům, Sboru dobrovolných hasičů Lužkovice a Želechovice, Magistrátu města Zlína, obci Želechovice a SZZL Lužkovice. Cíle pro další období jsou udržet všechna družstva v soutěžích s co nejlepšími výsledky, zajistit finanční prostředky na činnost, doplňovat postupně výbor o mladé aktivní členy a neustále zvelebovat celý sportovně – kulturní areál. Poděkoval současnému výboru za práci v uplynulém roce. Na závěr oznámil abdikaci na funkci předsedy s tím, že bude i nadále pomáhat výboru při zajišťování chodu oddílu v hospodářské a administrativní činnosti.

Zprávu o hospodaření přednesl za omluveného ekonoma FK Ing. Michala Šubu Jiří Jurčák. Informoval přítomné o příjmech a výdajích za uplynulé období. Do roku 2015 vstupoval klub s finanční částkou 71 000 Kč, do roku 2016 jde s částkou 108 047 Kč.

Zprávy o činnosti a herních výsledcích přednesli : za mládežnické týmy ing. Michal Novák

za družstvo žen Karel Dolina – seznámil přítomné s činností družstva žen a jejich hospodaření s finančními prostředky.

za „B“ mužstvo za nepřítomného Kamila Elšíka Miroslav Albert

za „A“ mužstvo trenér Jan Křapa

Zprávu o kulturních akcích přednesl Radim Masařík. Dětský den se vydařil, horší to bylo s večerní zábavou, které konkurovaly pivní slavnosti v Ostratě. Proto bude Dětský den letos přesunutý na datum 18. června. Zhodnotil pomoc při pořádání Pivních slavností. Letošní již VIII. ročník bude 30. července.

Zprávu mandátové komise přednesl Jiří Ždanov :

letošní valné hromady se zúčastnilo 42 členů a 4 hosté.

Diskuze

Michal Ušela pozdravil přítomné jménem SDH Lužkovice a poděkoval za spolupráci a pomoc při soutěžích hasičů a soutěži čtyřkolek. Karel Dolina kritizoval přístup a nekázeň některých hráčů A mužstva v období, kdy trénoval. Poukázal na velký počet našich obdržených gólů. Na toto téma navázal současný trenér Jan Křapa s tím, že se hodně hráčů dopředu omlouvá z různých důvodů. Přitom je důležitá zimní příprava pro všechny hráče jak A, tak i B mužstva. Seznámil přítomné s přátelskými zápasy během zimní přípravy. Jiří Jurčák vysvětlil přítomným členům své rozhodnutí odstoupit z funkce předsedy. Jiří Ždanov požádal výbor FK o vzpomínkový memoriál na Miloše Nečase, bývalého vynikajícího hráče, trenéra a funkcionáře. Bude se řešit. Schůzi ukončil Jiří Jurčák, který poděkoval přítomným za účast. Potom bylo podáno občerstvení domácími klobásami a slivovicí, kterou si mnozí přinesli.

V Lužkovicích 16.1.2016

zapsal: Jiří Ždanov
1454510118_1.jpg
1454510141_2.jpg
1454510159_3.jpg
Zveřejněno 03.02.2016 v 15:20.