Zápis z výroční členské schůze FK Lužkovice -Želechovice
VČS FK Lužkovice - Želechovice se konala dne 24. ledna 2015 ve Sportklubu na hřišti. Zápis najdete níže.

Zápis z výroční členské schůze FK Lužkovice-Želechovice konané dne 24. ledna 2015 ve Sportklubu na hřišti.

Schůzi zahájil předseda Jiří Jurčák, který přivítal přítomné.

Program schůze :

1.- Seznámení s programem – provedl Miroslav Albert

2.- Volba mandátové a volební komise

Do mandátové komise byli zvoleni Jiří Ždanov a Josef Kaška, do volební komise Miroslav Albert a Vilém Talaš.

3.- Minutou ticha byla uctěna památka za zesnulé členy fotbalového klubu.

4.- Zpráva o činnosti

Trenéři jednotlivých družstev provedli podrobné zhodnocení sportovní činnosti v soutěžním ročníku 2013-14 a podzimní části ročníku 2014-15.

Za mládežnické celky Michal Novák.

Za družstvo žen Jakub Greguš.

Za „B“ mužstvo Zdeněk Richter mladší.

Za „A“ mužstvo odstupující trenér Ivo Světlík.

S rozsáhlou  zprávou o činnosti fotbalového klubu za uplynulé volební období vystoupil předseda Jiří Jurčák. Poděkoval za práci stávajícímu výboru a nově zvoleným členům popřál hodně úspěchů do dalšího volebního období. Zhodnotil brigádnickou činnost při úpravě šaten, hřiště a celkového areálu. Provádí se přístavba šatny pro ženy. V kulturních a sportovních akcích to byly turnaj žen „ Ladies cup O pohár Podřevnicka“ a žákovský turnaj „Memoriál bratří Březíků“. Dále pořádání Dětského dne s Cestou do pohádky a hlavní akcí bylo pořádání VI. ročníku Pivních slavností. Výbor FK nebude posilovat celky dospělých drahými nákupy, ale bude stavět na vlastních odchovancích. Finanční prostředky na chod klubu je stále těžší sehnat a tak je nutno šetřit a opatrovat dresy, míče a ostatní vybavení. Poděkoval sponzorům za finanční a materiálovou pomoc, bez níž by fotbalový klub nemohl fungovat.

5.- Zpráva o hospodaření

Za nepřítomného ekonoma Michala Šubu seznámil přítomné předseda Jiří Jurčák. Vyúčtoval příjmy a výdaje za uplynulý rok, zvláštní pozornost věnoval vyúčtování  VI. ročníku Pivních slavností a mandatorních nákladů pro chod FK.

6.- Diskuze

Karel Dolina nový trenér „A“ mužstva seznámil zúčastněné s činností žen, které jezdí na zápasy na vlastní náklady a co nejméně zatěžují pokladnu klubu. Ženy povede Jakub Greguš.

Michal Novák upozornil na skutečnost, že ve fotbalovém klubu chybí dorost. Žáci, kteří končí tak jsou posíláni na hostování do jiných okolních klubů. Předseda přijal tuto skutečnost a slíbil, že pokud bude dost hráčů tak se  může dorost přihlásit.

Radim Masařík seznámil přítomné s kulturními akcemi v letošním roce v našem sportovním areálu.

Michal  Ušela pozdravil naši schůzi jménem Sboru dobrovolných hasičů a poděkoval za spolupráci při jejich soutěžních a jiných akcích.

Jiří Ždanov navrhl uspořádání Memoriálu Miloše Nečase jako vzpomínku na bývalého vynikajícího hráče a funkcionáře. Dále upozornil na chybějící plakáty před nastávající sezónou.

Veronika Bystroňová poděkovala jménem družstva žen za pomoc  výboru FK při soutěžních akcích a pozvala všechny na II. ročník turnaje „ Ladies cup O pohár Podřevnicka“, který bude v našem areálu probíhat 20.6.2015.

7.- Zpráva mandátové komise – přednesl Jiří Ždanov

Dnešní výroční členské schůze se zúčastnilo 46 členů a 2 hosté. Je to nadpoloviční většina a tím jsme usnášení schopní pro volbu nového výboru.

8.- Zpráva volební komise – přednesl Miroslav Albert

Navržení noví členové výboru, kteří byli následně jednohlasně zvoleni:

Jiří Jurčák, Miroslav Albert, Radim Masařík, Zdeněk Richter st., Kamil Elšík,

Zdeněk Richter ml., Radek Špendlík, Josef Kaška, Otakar Ronza, Michal Šuba, Michal Novák, Karel Dolina, Vilém Talaš, Aleš Jenček, Martin Ždanov

9.- Volba revizní komise – do revizní komise byli zvoleni Zdeněk Mařík a Jiří Ždanov

10.- Závěr – schůzi ukončil závěrečným slovem předseda Jiří Jurčák. Poděkoval místním spolkům za pomoc při pořádání kulturních akcí. Dále požádal všechny přítomné, aby v rámci svých možností svou prací přispěli na chod FK v tomto volebním období.

Po skončení bylo podáno občerstvení a dál pokračovala  nezávazná diskuze mezi přítomnými členy a příznivci.

 

 

 

V Lužkovicích  25.1.2015                               zapsal : Jiří Ždanov

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 02.02.2015 v 07:48.